Chào mừng năm học mới 2017-2018.
04:39 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu » Văn bản

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2014-2015

Thứ tư - 01/10/2014 22:37
SỞ GDĐT PHÚ YÊN
  TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG


Số:  112 /KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phú Hòa, ngày 02  tháng 10 năm 2014
 
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác pháp chế năm học 2014 -2015


         
          Thực hiện công văn số 823/SGDĐT-HSSVPC ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế;
            Căn cứ nhiệm vụ năm học và đặc điểm của nhà trường năm học 2014 -2015. Trường xây dựng kể hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2014 -2015 như sau:
          I. Nhiệm vụ trọng tâm
          1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
            2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW; Chương trình hành động số 21-Ctr/TU,ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
            3. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Sử dụng và khai thác có hiệu quả các hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khai thác tốt tủ sách pháp luật.
            II. Nhiệm vụ cụ thể
            1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
            - Phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế trường của đơn vị.(theo quyết định).
            - Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
            2. Hoạt động, tổ chức pháp chế
            a. Về công tác xây dựng pháp luật
            - Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
            - Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp.
            b. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
          - Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý.
            - Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của bộ Nội vụ.
            - Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.
            c. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
            -  Thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, chào cờ đầu tuần, họp Hội đồng, sinh hoạt Tổ, sinh hoạt lớp, tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa để triển khai, tuyên truyền Nghị Quyết số 09-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ GDĐT, Quyết định 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2014 của Bộ GDĐT về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của ngành giáo dục; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục phap luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
            - Đối với cán bộ, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ.
            -  Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.
            - Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CBVC và học sinh của nhà trường.
            - Phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành có liên quan tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành.
            - Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
            - Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục môn công dân. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
            - Giáo viên dạy  môn giáo dục công dân tham gia thi giáo viên giỏi  cấp trường. Tổ chức tìm hiểu “Ngày pháp luật” và thi tìm hiểu pháp luật; hưởng ứng cuộc thi tìm viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
            - Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.
            d. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
            Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại trường; thực hiện báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên theo qui định.
            đ. Công tác cải cách thủ tục hành chính
            - Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.
            - Thực hiện công tác rá soát, đánh giá thủ rục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định.
            e. Công tác thi đua khen thưởng
            Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường khen thưởng và đề nghị Sở GDĐT, Bộ GDĐT, UBND cấp Huyện khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
            3. Tổ chức thực hiện
            - Tổ pháp chế xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.
            - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
            Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường năm học 2014-2015 ./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Phú Yên (qua phòng CT HSSVPC);
- Email: hssvpc@phuyen.edu.vn;
- HT, các PHT;
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM;
- Website trường;
- Lưu VT.
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Tấn Lộc
 
 
 
 
LỊCH HOẠT ĐỘNG
Thực hiện công tác pháp chế năm học 2014 -2015


Tháng Nội dung triển khai Người thực hiện
9,10/2014 - Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế năm học - Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh ( Luật ATGT; phòng cháy chữa cháy; ma túy; phòng chống AIDS...)
- Triển khai chiến dịch "Cùng chia sẻ"
- Lãnh đạo trường
- Đoàn Thanh niên. Giáo viên bộ môn GDCD.
- Giáo viên chủ nhiệm.
11/2014 - Tổ chức Hội thi kiến thức PCMT và HIV/AIDS
- Xây dựng tủ sách pháp luật.
- Triển khai các văn bản của ngành tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.
- Tổ chức Hội thi "Sức khỏe sinh sản vị thành niên"
- Đoàn trường
- Tổ công tác pháp chế.
 
 
12/2014 - Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2014.
- Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật.
- Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.
- Triển khai Luật nghĩa vụ quân sự cho học sinh thông qua bộ môn GDQP-AN.
- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.
- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCMT, ATGT năm 2014.
- Tổ công tác pháp chế.
- Đoàn Thanh niên.
- Giáo viên bộ môn GDCD, GDQP-AN
01/2015 - Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp luật cho giáo viên và học sinh.
- Triển khai Quy chế cho điểm và xếp loại học sinh tới cán bộ giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm.
- Tham gia Liên hoan các CLB, đội, nhóm do tỉnh đoàn tổ chức.
- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.
- Tổ chức hội trại mừng Đảng, mừng xuân
- Tổ công tác pháp chế.
- Đoàn Thanh niên.
- Giáo viên bộ môn GDCD
- GVCN, Học sinh
02/2015 - Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong GV và HS.
- Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
Tham gia tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2015 do tỉnh đoàn tổ chức.
- Phòng chóng bạo lực học đường
- Tổ công tác pháp chế.
- Đoàn Thanh niên.
- Giáo viên bộ môn GDCD.
- Cán bộ thư viện.
03/2015 - Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2015 và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tham gia giải "Cánh diều mơ ước" và cuộc thi "Theo dòng sự kiện năm học 2014-2015"
- Triển khai công tác hướng nghiệp, công tác tư vấn thi Đại học, Cao đẳng, THCN cho học sinh khối 12, các qui định của Bộ GD&ĐT về thi ĐH,CĐ,THCN.
- Triển khai qui định về Chuẩn GV, Chuẩn hiệu trưởng,
- Lãnh đạo trường.
- Đoàn Thanh niên.
- Giáo viên chủ nhiệm.
04/2015 - Kiểm điểm việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật.
- Giáo dục kỹ năng sống ( phòng chống duối nước).
- Triển khai nguồn tài liệu từ mạng Internet ( thư viện pháp luật).
- Tổ CT pháp chế.
- Đoàn Thanh niên.
- Giáo viên GDCD
05/2015 - Triển khai qui chế thi tốt nghiệp THPT.
- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2014-2015.
- Lãnh đạo trường.
- Tổ công tác pháp chế.

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Học mà không suy nghĩ thì vô ích; suy nghĩ mà không học thì hiểm nghèo. Khổng Tử

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 666

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26174

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1281761

Lịch âm dương