Chào mừng năm học mới 2017-2018.
04:40 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu » Văn bản

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 – 2017

Thứ tư - 05/10/2016 09:14
SỞ GDĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
 
 
 

Số: 22 /KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phú Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 – 2017

 
 
 

Căn cứ Thông tư số 39/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TTr, ngày 29/8/2016 của Thanh tra Sở GDĐT Phú Yên; Căn cứ Hướng dẫn 04/SGDĐT-TTr, ngày 06/9/2016 của Sở GDĐT Phú Yên về thực hiện hoạt động kiểm tra, phối hợp thực hiện hoạt động thanh tra.
Trường THPT Trần Bình Trọng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017.
 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiểm tra nội bộ trường học nhằm đánh giá đúng kết quả rèn luyện, năng lực, trình độ chuyên môn, việc tuân thủ quy chế, quy định, kết quả thực hiện công tác được giao của giáo viên, nhân viên, phát hiện kinh nghiệm tốt để phổ biến.
Kết quả kiểm tra là căn cứ để bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, nhân viên một cách hợp lý.
2. Hoạt động kiểm tra phải đạt các yêu cầu sau đây:
- Đôn đốc giáo viên, nhân viên thực hiện đúng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác được giao.
- Đánh giá đúng trình độ, năng lực công tác, ý thức tu dưỡng rèn luyện của giáo viên, nhân viên, phát hiện kinh nghiệm tốt, tiềm năng để phát huy và những yếu kém, hạn chế để khắc phục.
 II. Nội dung, đối tượng kiểm tra chuyên ngành:
* Nội dung: thực hiện theo điều 6, thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, gồm:
- Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật. xây dựng bộ máy tổ chức. thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục. công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
- Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục. việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em.
- Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ, chính sách đối với người học.
- Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động khác.
- Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm.
- Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. chấp hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục.
- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác.
- Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.
* Đối tượng: Toàn CBVC của nhà trường.
 III. Kế hoạch thực hiện

THỜI GIAN NỘI DUNG KIỂM TRA NGƯỜI THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH
Tháng 9/2016 - Tuyến sinh, Hồ sơ học sinh, sĩ số các lớp.
- Kế hoạch hoạt động tổ/nhóm CM, nội dung thống nhất về chương trình giảm tải của Bộ.
- Kiểm tra dạy và học trên lớp.
- Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm.
- Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài các lớp; phiếu báo giảng GV.
- Ban tuyển sinh.
 
- HT, PHT, Tổ trưởng, nhóm trưởng.
 
- HT, PHT.
- HT, PHT, GVCN
 
- HT, PHT
 
Tháng 10/2016 - Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác.
- Kiểm tra đăng ký kế hoạch BDTX của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX của Tổ CM.
- Kiểm tra chuyên đề: Tổ Ngữ văn
(Kiểm tra chấm trả bài; các kế hoạch của tổ; phụ đạo học sinh)
- Kiểm tra CSVC chuẩn bị Khảo sát chất lượng đầu ngày 6/10
- Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài các lớp; phiếu báo giảng GV.
- HT, PHT, CTCĐ, Ttra Nhân dân, kế toán, thủ quỹ, thầy Vũ.
- HT, PHT, các TTCM
 
 
- BGH, Tổ văn
- Tổ Văn phòng.
 
- HT, PHT
 
Tháng 11/2016 - Kiểm tra toàn diện tổ Sinh.
 
- Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài các lớp. Phiếu báo giảng GV
- Kiểm tra dạy thêm, học thêm.
 
- Kiểm tra chuyên đề: Tổ Sử-Địa-CD (Dự giờ thăm lớp; phụ đạo học sinh; thao giảng.
- Kiểm tra chuyên đề: biên soạn đề kiểm tra.
- Ban kiểm tra nội bộ, gv tổ Sinh.
- HT, PHT.
 
- Ban chỉ đạo dạy thêm- học thêm.
- PHT, Tổ Sử-Địa-CD
 
 
- PHT, các tổ
 
Tháng 12/2016 - Kiểm tra toàn diện tổ TD-QPAN.
 
- Kiểm tra thực hiện tiết chương trình của GV thông qua Phiếu báo giảng và sổ đầu bài.
- Kiểm tra CSVC, chuẩn bị thi HKI.
- Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài các lớp. Phiếu báo giảng GV
- Kiểm tra chuyên đề: Tổ Tin (Các kế hoạch của tổ; biên bản họp tổ; dự giờ thăm lớp)
- Ban kiểm tra nội bộ, gv tổ TD-QPAN.
- HT, PHT
 
 
- Tổ Văn phòng.
 
- HT,PHT.
 
- PHT, tổ Tin
 
Tháng 01-02/2017 - Kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn các tổ (đợt 1)
- Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài các lớp. Phiếu báo giảng GV
- Kiểm tra chuyên đề: Tổ Hóa (Phụ đạo học sinh; dự giờ thăm lớp; kiểm tra chấm trả bài)
- Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ chủ nhiệm lớp, Hoạt đồng NGLL
- PHT, các tổ trưởng
 
- HT,PHT
 
- PHT, Tổ Hóa
 
 
- HT, PHT, GVCN
 
Tháng 3/2017 - Kiểm tra toàn diện: Tổ Toán
 
- Kiểm tra dạy thêm, học thêm, phụ đạo HS yếu.
- Kiểm tra hồ sơ khối 12 lần 1.
- Kiểm tra chuyên đề: Tổ Anh văn (Biên bản sinh hoạt tổ;  phụ đạo học sinh; dự giờ thăm lớp)
 
- Ban kiểm tra nội bộ, GV tổ Toán.
- HT,PHT, ban chỉ đạo dạy thêm - học thêm.
- PHT, GVCN 12
- PHT, Tổ Anh
 
Tháng 4/2017 - Kiểm tra hồ sơ khối 12 lần 2.
- Kiểm tra phụ đạo và ôn tập của GVBM.
- Kiểm tra chuyên đề: Việc thực hiện nội dung chương trình giảng dạy (các tổ chuyên môn).
- Kiểm tra chuyên đề: biên soạn đề kiểm tra.
- Kiểm tra CSVC, chuẩn bị thi HKII.
 
- HT, PHT, GVCN 12.
- HT, PHT, các tổ trưởng.
- HT, PHT, các tổ CM
 
 
- PHT, các tổ CM
 
- Tổ Văn phòng
 
Tháng 5/2017 - Kiểm tra việc hoàn thành chương trình của GV.
- Kiểm tra hồ sơ thi K12 lần cuối.
- Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ chủ nhiệm lớp
- Tổ chức kiểm tra: Hồ sơ tổ chuyên môn các tổ (đợt 2).
- Kiểm tra, duyệt học sinh lên lớp, ở lại lớp, thi lại.
- HT,PHT, TTCM.
 
- HT, PHT, GVCN 12.
- HT, PHT, GVCN.
 
- HT, PHT, các tổ trưởng.
- HT, PHT, GVCN
 
 
          Qua các đợt kiểm tra cán bộ phụ trách kiểm tra tổng hợp số liệu, kết quả báo cáo cho Trưởng ban vào cuối tuần hoặc cuối tháng./.
 
 
Nơi nhận:                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
- Thanh tra Sở GDĐT Phú Yên (b/c);                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Ban kiểm tra nội bộ của trường;                                                        (Đã Ký)
- Các tổ trưởng;                                                                               (Ngô Tấn Lộc)
- Đăng website trường;                                                
- Lưu VT.                     

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời. BILL GATES

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 670

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26178

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1281765

Lịch âm dương