Chào mừng năm học mới 2017-2018.
07:00 EDT Thứ ba, 26/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Tổ chuyên môn

Kế hoạch hoạt động tổ Hóa năm học 2015-2016

Thứ tư - 18/11/2015 01:39
         SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
                     
Tổ: Hóa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ HÓA NĂM HỌC 2015-2016
 
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015- 2016 của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên.
-Căn cứ vào lịch công tác năm học 2015- 2016 của trường THPT Trần Bình Trọng.Tổ Hóa xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015- 2016  như sau:
            I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:
1. Biên chế tổ: 5 GV       Nữ: 4
            2. Thuận lợi và khó khăn:
            - Thuận lợi:
            + Được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của BGH nhà trường.
            + Đội ngũ GV nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc được giao.
            + Các GV của tổ có trình độ chuyên môn vững vàng và tâm huyết với nghề.
-          Khó khăn:
+ Chất lượng học sinh đầu vào của trường thấp nên ảnh hưởng nhiều đến kết quả giáo dục.
+ Đa số học chưa có phương pháp tự học, học lệch hoặc quá yếu nên ảnh hưởng đến chất lượng bộ môn.
+ Đội ngũ GV của tổ còn trẻ tuổi nghề nên  kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều.
+ Phòng học bộ môn chưa đảm bảo cũng ảnh hưởng phần nào đến kết quả giảng dạy.
            II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
            Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đồng thời triển khai có hiệu quả kế hoạch số 136/KH-UBND  của UBND, thực hiện Nghị quyết 44/NQ-CP, ngày 09/06/2014 của Chính phủ và chương trình hành động số 21- CTr/TU, ngày 28/3/2014 về thực hiện Nghi quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
            1. Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”theo chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong các cơ sở giáo dục.
            Tăng cường các biện pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học. Tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi. Tham gia tổ chức các kỳ thi trong năm học.
            2. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
            - Nâng cao vai trò của tổ trong việc thực hiện kỷ cương,nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử.
            - Tích cực lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh.
            - Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện dạy học phân hóa  theo chuẩn kiến thức kỹ năng, nâng cao chất lượng giáo dục.
            Thực hiện tốt chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể  về đổi mới phương pháp dạy học”.
            - Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh.
            - Tăng cường kỷ cương, nề nếp của tổ về các mặt hoạt động. Tăng cường hoạt động kiểm tra đột xuất về hoạt động dạy học theo chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng.         
III. CÁC CHỈ TIÊU:
            1. Giáo dục đạo đức học sinh (GVCN)
                   Lớp xếp loại thi đua : tốt.
                  -Xếp loại đạo đức Tốt, khá : > 95%
                  - Xếp loại đạo đức TB : < 5% . Không có loại yếu kém
                  - HS bỏ học < 3%
                  - Riêng khối 12 : 100% HS đủ điều kiện thi tốt nghiệp
                  - Không có HS vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.
              2. Chất lượng văn hóa môn học :
                  - Giỏi : từ 5%-> 10% . Khá : từ 15%-> 20%
                  - TB : 40%-> 45%.  Còn lại Yếu ; không có Kém
                  - Tỉ lệ tốt nghiệp :Môn Hóa khối 12 :  80% trở lên (trên điểm 5)
              3. Danh hiệu thi đua :
                CSTĐCS : 02(40%) ;  LĐTT : 5/5 (40%) ; SKKN : 02 ; sở khen 02
                 
              IV. GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU :
               1. Quản lý thực hiện chương trình :
                  - Dạy đúng PPCT theo hướng giảm tải do Bộ GD - ĐT quy định.Vào đầu tuần GV phải lên lịch dạy trên phiếu báo giảng.
                  - Thực hiện tốt các tiết dạy tự chọn.
                  - Hàng tháng kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của mỗi GV và đặc biệt là thực hiện chương trình dạy để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời.
                  - Tăng cường quản lý nề nếp và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn.
              2. Quản lý quá trình dạy học :
                  - Mỗi GV phải có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.
                  - Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, không soạn gộp, chấm trả bài theo quy định.
                  - Thực hiện tốt việc thao giảng và dự giờ, thăm lớp.
                  - Đẩy mạnh việc bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu.
                  - Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học và đặc biệt là tăng cường sử dụng  CNTT trong giảng dạy nhằm nâng cao trình độ tin học của GV cũng như đổi mới phương pháp giảng dạy để giúp học sinh tiếp thu bài mới tốt hơn.
                 - Tự học và bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
                 - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” để dần dần đánh giá đúng thực chất chất lượng của mỗi học sinh và xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực...
                 - Phối hợp giữa GVBM và GVCN tọa đàm về phương pháp học bộ môn, giáo dục đạo đức học sinh .
                 - Phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo đức cũng như văn hóa , thể chất cho các em học sinh.
                 - Cùng với BGH thanh kiểm tra đánh giá xếp loại GV đúng theo qui định.
                 - Mỗi GV ngoài việc giảng dạy văn hóa còn phải kèm cặp những đối tượng học sinh đặc biệt yếu kém về nhiều mặt.
                 - Luôn quan tâm, chia sẻ và động viên tinh thần tới toàn thể GV trong tổ để hoàn thành tốt các công việc được giao.
               * Mỗi GV trong tổ phải có kế hoạch cụ thể về  chỉ tiêu cũng như thời gian thực hiện , luôn bám sát và rà soát lại các kế hoạch của mình để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.
V.LCH TRÌNH THC HIN K HOCH
            
Tháng TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
8 1.                  Họp hội đồng đầu năm(1/8)    
2.                  Tổ chức rèn luyện hạnh kiểm học sinh. Ôn tập phụ đạo, thi lại, xét lên lớp.  Các GV được phân công  
3.                  Tập huấn tổ trưởng chuyên môn  TT  
4.                  Phân công chuyên môn TT  
5.                  Học chính trị đầu năm(24/8) Cả tổ  
9 1.                  Khai giảng năm học mới(5/9) Cả tổ  
2.                  Dạy và học theo TKB. Cả tổ  
3.                  Dự thảo kế hoạch tổ và kế hoạch cá nhân. Cả tổ  
4.                  Tham gia nghe phổ biến ATGT (tiết 1,2 ngày 07/9/2015). Cả tổ  
5.                  Lấy phiếu tín nhiệm tổ trưởng(15/9) Cả tổ  
6.                  Xây dựng chuyên đề dạy học Cả tổ  
7.                  Chuẩn bị HN CBCC Cả tổ  
8.                  Kiểm tra phiếu báo giảng, giáo án TT  
9.                  Họp Cha mẹ học sinh đầu năm(13/9) GVCN  
10.              Tham gia Đại hội chi đoàn: lớp, CBGV NV, dự ĐH đoàn trường GVCN + GV còn tuổi đoàn  
11.               Lập kế hoạch soạn câu hỏi trắc nghiệm. Xây dựng ngân hàng đề. Cả tổ  
12.              Phát động phong trào dự giờ , thăm lớp Cả tổ  
13.              Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi; tiến hành bồi dưỡng Nhung, Trung, Quy, Loan  
14.              .Đăng ký thi đua đầu năm . Cả tổ  
10 1.              Dạy và học theo TKB Cả tổ  
2.              Kiểm tra việc thực hiện PPCT TT kiểm tra  
3.              Khảo sát chất lượng khối 10 Cả tổ  
4.              Kiểm tra Giáo án, phiếu báo giảng TT  
5.              Phát động phong trào viết SKKN,đề tài khoa học, làm đồ dùng dạy học trong CBGV. Cả tổ tham gia  
6.              Tham gia thao giảng cấp tổ tổ dự giờ  
7.              Dự giờ, thao giảng Cả tổ  
8.              Hội nghị CBCC cấp tổ(15/10) Cả tổ  
9.              Tổ chức sinh hoạt chuyên đề
Tham gia CLB tổ trưởng chuyên môn Hóa học THPT (chủ đề nâng cao chất lượng dạy TNTH).
Cả tổ thực hiện  
10.          Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Cả tổ  
11.          Hội nghị Cán bộ công chức(24/10) Cả tổ  
11 1. Phát động tuần “Dạy tốt- Học tốt” Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam Cả tổ  
2.  Tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề Cả tổ  
3. Thống nhất các bài dạy trong tháng Các GV dạy cùng khối lớp  
4 Hội giảng cấp trường chào mừng  ngày NGVN Vinh  
5. -Chuẩn bị nội dung  câu hỏi SHNK
- Tham gia tổ chức sinh hoạt ngoại khóa toàn trường sáng 19/11 (thứ 5) liên tổ tổ chức, tổ Văn phụ trách biên tập chương trình.
- Tham gia cuộc thi KHKT, thi vận dụng kiến thức liên môn (học sinh), thi soạn giáo án theo chủ đề tích hợp cấp trường.
Cả tổ  
6 Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
7 Kiểm tra Giáo án, phiếu báo giảng TT  
8 Phụ đạo HS yếu GV dạy lớp  
9 Tọa đàm kỷ niệm 20/11 Cả tổ  
12 1.                  Phát động tuần học tốt Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12. Cả tổ  
2.                  Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Cả tổ  
3.                  Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
4.                  Kiểm tra Giáo án, phiếu báo giảng TT : K tra  
5.                  Ra đề, nộp ma trận đề, đề thi, đáp án - biểu điểm. Các GV được phân công  
6.                  Tổ chức ôn, kiểm tra HK I (28/12->9/1) Cả tổ  
7.                  Phân công chuyên môn HKII Cả tổ  
8.                  Ngày kết thúc học kỳ 1(15/1/2016)    
9.                  Ngày nghỉ  cuối kỳ 1(16/1/2016)    
10.              Nộp đề thi, đáp án, biểu điểm. Phân tích, đánh giá hiệu quả dạy học báo cáo học kỳ 1. TT, cả tổ  
1&2 1.                  Tổ chức Sơ kết HK1    
2.                  Ngày bắt đầu học kỳ 2(18/1/2016)    
3.                  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 09/01, Mừng Đảng, Mừng xuân Cả tổ  
4.                   Dạy và học theo TKB . Cả tổ  
5.                  Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
6.                  Thống nhất các bài dạy trong tháng, chuẩn bị nội dung SHNK Các GV dạy cùng khối lớp  
7.                  Kiểm tra -> vào sổ điểm GV dạy  
8.                  Phụ đạo HS yếu GV dạy lớp  
9.                  Họp PHHS toàn trường lần 2: 17/1/2016
 
GVCN  
10.              Tham gia Hội trại kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường; văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân 2015: 30/1/2016 (tức 22/12 Ất Mùi) Cả tổ  
11.              Dự giờ, thăm lớp Cả tổ  
12.              Kiểm tra Hồ sơ cá nhân cuối HKI  TT+ TP  
13.              Xét thi đua  HKI Cả tổ  
14.              Nghỉ Tết Nguyên đán    
3 1.                Phát động thi đua “Dạy tốt-Học tốt” chào mừng ngày 8/3 và ngày 26/3. Cả tổ  
2.                Tổ chức SH theo chuyên đề Cả tổ  
3.                Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
4.                Thống nhất các bài dạy trong tháng Các GV dạy cùng khối lớp  
5.                Tham gia xét đề tài NCKH SP ứng dụng của GV Cả tổ  
6.                Dự giờ, thao giảng . Cả tổ  
7.                Phụ đạo HS yếu GV dạy lớp  
8.                Tham dự các hoạt động KN ngày 26-3              Cả tổ  
9.                Xây dựng kế hoạch ôn tập lớp 12 Cả tổ  
4 1.                  Dạy và học theo TKB Cả tổ  
2.                  Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
3.                  Thống nhất các bài dạy trong tháng Các GV dạy  
4.                  Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề Cả tổ  
5.                  Tổ chức ôn tập học kỳ 2 GV dạy  
6.                  Phụ đạo HS yếu GV dạy lớp  
7.                  Dự giờ, thao giảng tổ Cả tổ  
8.                  Kiểm tra giáo án, phiếu báo giảng TT  
9.                  Ra đề kiểm tra HK2 ( Ma trận đề, đề, đáp án , biểu điểm.) GV  phân công  
10.              Tham gia xét hạnh kiểm học sinh khối 12. Cả tổ  
11.              Kiểm tra học kỳ 2 khối 12 Cả tổ  
5 1.            Dạy và học theo TKB Cả tổ  
2.            Kiểm tra việc thực hiện PPCT, để có kế hoạch dạy bù TT  
3.            Kiểm tra học kỳ II (tập trung 8 môn) khối 10 và 11, thi thử TN THPT khối 12. Theo phân công của BGH  
4.            Kiểm tra hồ sơ thi K12. Theo phân công của BGH
Cả tổ
 
5.            Ngày kết thúc HK2 (25/5/2016). Cả tổ  
6.            Lễ  tổng kết năm học Cả tổ  
7.            Kiểm tra, duyệt học sinh lên lớp, ở lại lớp, thi lại, ký học bạ. GVCN  
8.            Thi nghề phổ thông khối 11 GVCN lớp 11  
9.            Kiểm tra hồ sơ cá nhân cuối năm TT  
10.        Xét thi đua cuối năm Cả tổ  
6&7 1 Coi thi, chấm thi THPT quốc gia    
2 Coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10    
3 Học bồi dưỡng chuyên môn hè ( nếu có )    
              
Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi và bổ sung thêm .
Nơi nhận:                                                                           TỔ TRƯỞNG                                                                                
- BGH                                                                         
- Các GV trong tổ
- Website trường                                                  
- Lưu hồ sơ tổ                                                                                   
                                                                                       Đặng Thị Huyền Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Có học vấn không có đạo đức như một kẻ xấu; có đạo đức không có học vấn như một người thô bỉ. ROOSEVELT (MỸ)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 1713

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29681

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1285268

Lịch âm dương