Chào mừng năm học mới 2017-2018.
07:04 EST Chủ nhật, 17/12/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Công đoàn » Tin tức

Mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức về Hồ Chí Minh năm 2015 - Dành cho Đảng viên

Thứ tư - 15/04/2015 07:03
Nhấn vào đây /uploads/news/2015_04/dg-ky-lam-theo-2015v.doc để tải về

HUYỆN ỦY PHÚ HÒA
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT
TRẦN BÌNH TRỌNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    
  Phú Hòa, ngày ……tháng …… năm 2015
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm;
gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
- Họ và tên: …………………………………
- Chức vụ:  …………………..
          - Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………….
          - Đơn vị công tác: ……………………
          - Nhiệm vụ được phân công: …………………………..
Trên cơ sở các nội dung đăng ký làm theo năm 2014; từ sự chuyển biến về nhận thức của bản thân; tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cụ thể như sau:
I. Nhận thức của bản thân qua việc học tập chuyên đề năm 2015:
1. Học tập ở Bác về phẩm chất “Trung thực, trách nhiệm”:
- Trung thực là văn hóa, là đạo đức, là nhân cách của con người ® cần thống nhất trong nhận thức và hành động (sự thật thà, ngay thẳng, nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm …). Trung thực với ai? (với Đảng, với cách mạng và chính mình)
- Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Trách nhiệm là chất gắn kết các mối quan hệ trong cuộc sống xã hội với nhau. Công dân Việt Nam sống phải có trách nhiệm; trách nhiệm với Đảng (ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lê nin tuyên truyền vận động nhân dân, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh …), với tổ quốc (bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền quốc qia, vững bước đi lên CNXH ® CNCS, đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thanh nước công nghiệp theo hướng hiện đại …); trách nhiệm với nhân dân (giải thích để dân hiểu, hướng dẫn dân làm, kính trọng nhân dân, không hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân …), trách nhiệm với cơ quan, đơn vị (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao …), với gia đình và chính mình, với những việc mình làm, những gì mình nói (khi làm bất cứ công việc gì cũng cần phải có trách nhiệm, hãy làm hết sức mình, hãy làm thật tốt những việc mà cơ quan, tổ chức giao cho, đừng làm qua loa, đừng làm chỉ để mà làm).
- Với cán bộ, công chức, viên chức tính trung thực, ý thức trách nhiệm và tinh thần dám chịu trách nhiệm là phẩm chất đạo đức, là lòng tự trọng, giá trị của mỗi người. Những bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức công dân, về ý thức trách nhiệm đối với dân, với nước vẫn còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay. Theo Người “khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, đều phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri, theo nhu cầu nội tâm của cá nhân mình” ® Học tập ở Bác sẵn sàng hy sinh vì nước, vì dân, giải phóng dân tộc, kiên định mục tiêu CNXH. Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư, tự lợi …
2. Học tập ở Bác về “Gắn bó với nhân dân”:
Vì sao phải gắn bó với nhân dân? (Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, cần cù, chịu khó, thông minh, sáng tạo, không cam tâm làm nô lệ, không bó tay trước khó khăn, gian khổ, thách thức. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng Đảng phải gắn bó chặt chẽ với nhân dân, được nhân dân ủng hộ và tham gia. Nhân dân là nguồn sức mạnh to lớn và là sự sống còn của Đảng). Sức mạnh của dân thể hiện? Tài dân (thông minh, giỏi lý thuyết và thực hành); sức dân (chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân; dể trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong); của dân (cơm ăn, áo mặc, các vật liệu, dụng cụ ta dùng ...); quyền dân (đất nước Việt Nam là do chính nhân dân làm chủ, nhân dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc); lòng tốt của dân (che chở, bảo vệ Đảng ...); lòng tin của dân (vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN ...)
Þ Học ở Bác: gần dân, gắn bó với dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân.
3. Học tập ở Bác về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”:
Đoàn kết là truyền thống quí báu của dân tộc, đoàn kết để tạo nên sức mạnh; để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Vì sao cần phải xây dựng Đảng? (Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong chính trị có tổ chức và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ nhất, cách mạng nhất. Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Hiện nay, trên thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất trắc khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường phá hoại Đảng, phá hoại sự nghiệp đổi mới, xây dựng CNXH trên đất nước ta và một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tệ nạn bè phái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí ... có ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của Đảng và làm giảm lòng tin của nhân dân ® Cần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ® đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng). Cần phải làm gì? (xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; chủ động trong công tác tư tưởng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng đội ngũ đảng viên có đức và tài; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường kiểm tra giám sát ...)
II. Giải pháp thực hiện của bản thân:
1. Rèn luyện phẩm chất “Trung thực, trách nhiệm”:
- Tính trung thực, ý thức trách nhiệm của bản thân trong thời gian qua như thế nào? Có cơ hội, thực dụng, cá nhân, lười biếng, tham nhũng, lãng phí ...?
- Hướng phấn đấu trong thời gian đến (kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện):
+ Trách nhiệm của bản thân trong thực hiện các nhiệm vụ được giao (Giảng dạy, giáo dục học sinh và tham gia các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể?).
+ Trách nhiệm của bản thân trên cương vị, vị trí công tác? Sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ? Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của viên chức, của đơn vị thế nào? Bản thân có thể hiện người tốt, việc tốt để nêu gương chưa? Có tham nhũng, hối lộ hoặc nhận hối lộ không?
+ Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, không xa hoa, lãng phí, không phô trương hình thức?
+ Việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị như thế nào? (bằng những hành động cụ thể?)
+ Việc thực hiện những điều quy định về đảng viên không được làm (đối với đảng viên); Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (đối với BGH, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể).
+ Bản thân thực hiện nói có đi đôi với làm hay chưa? Nói có đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không? Tinh thần học hỏi, giúp đỡ, cầu thị trong công việc thể nào? Việc nghiên cứu, tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
+ Ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng? Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư? Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước?
2. Về “Gắn bó với nhân dân”:
- Có gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân không? Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tiếp dân thế nào? Có đưa các chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước đến với dân không? Có quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân không?
- Bản thân phải làm gì và làm thế nào để gắn bó mật thiết với nhân dân? Tham gia mô hình giúp đỡ hộ nghèo, học sinh nghèo như thế nào trong thời gian đến?
- Việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “... Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” như thế nào?
- Quan hệ với nhân dân như thế nào? Làm gì để dân tin?
3. Về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”:
- Bản thân phải làm gì để xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị? Đoàn kết thể hiện trong thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng về tự phê bình và phê bình; tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách là như thế nào?
- Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Bản thân cán bộ, đảng viên, viên chức phải làm gì để xây dựng trường học, thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục? Phương thức rèn luyện cho thế hệ trẻ về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống, giáo dục truyền thống văn hóa … có hiệu quả?
- Cần làm gì để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, cơ quan, đơn vị vững mạnh? (xây dựng đảng viên có đức và tài, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phát huy đúng mức vai trò cá nhân và tập thể, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, khắc phục những yếu kém, thoái hóa, biến chất nảy sinh từ cơ sở; nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những biểu hiện cá nhân, tư tưởng cơ hội, lối sống thực dụng ... Góp ý, xây dựng các văn kiện, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng)
- Khắc phục những tồn tại, khuyết điểm của cá nhân qua tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" như thế nào? Định hướng trong thời gian đến?
- Giải quyết những vấn đề về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị và chuẩn bị đại hội Đảng các cấp?
- Thực hiện Di chúc của Bác “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”?
 
 
            PHÂN LOẠI CỦA CHI ỦY                                                         NGƯỜI VIẾT
                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)
........................................................
.......................................................
 
Phú Hòa, ngày ……tháng …… năm 2015
                        T/M CHI ỦY
Tổng số điểm của bài viết là: 176 trong 52 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời. BILL GATES

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 666

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13656

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1378136

Lịch âm dương