Chào mừng năm học mới 2017-2018.
06:55 EDT Thứ ba, 26/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu

Phân công kế hoạch hướng dẫn thực tập sư phạm 1 năm học 2014-2015

Thứ tư - 04/03/2015 09:59
Nhấn vào đây để tải về /uploads/news/2015_03/phan-cong-ke-hoach-thuc-tap-su-pham-tbt.doc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
 
Số:  03/ KH- TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phú Hòa, ngày     tháng 3  năm 2015
 
KẾ HOẠCH
HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 NĂM HỌC 2014-2015
(từ ngày 2/3/2015- 21/3/2015 (3 tuần))
 
I. BAN CHỈ ĐẠO THỰC TẬP SƯ PHẠM (TTSP)
Theo quyết định 76/QĐ-SGDĐT, ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Sở GDĐT Phú Yên về việc thành lập Ban chỉ đạo thực tấp sư phạm 1, năm học 2014-2015 tại trường THPT Trần Bình Trọng, gồm:
1. Ông Lê Quốc Huy, Phó Hiệu trưởng phụ trách                   Trưởng ban
2. Ông Ngô Tấn Lộc, Phó Hiệu trưởng                          Phó trưởng ban
3. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Bí thư Đoàn trường            Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền,Tổ trưởng tổ Toán           Ủy viên
5. Bà Đặng Thị Đào Nguyên, Tổ trưởng tổ Ngữ văn     Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tổ trưởng tổ Anh văn Ủy viên
II.  PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
Tổng số sinh viên (sv) thực tập sư phạm 1 (TTSP 1): 18, trong đó, Môn Toán: 9 sv, Ngữ văn: 6 sv, Anh văn: 3 sv.
1. Hướng dẫn thực tập giảng dạy:
TT GV HƯỚNG DẪN Môn HD SV THỰC TẬP Nữ Đ.THOẠI
1 Nguyễn Thị Diệu Hiền Toán Hồ Thị Bảo Hà x 0963222416
Lưu Thị Hiền x 01658616911
Nguyễn Hoàng Nguyên   01647599108
2 Lê Xuân Hậu Toán Lê Duyên Em x 01666972575
Trần Việt Anh   01658946270
Giang Minh Đức   01695943498
3 Dương Hùng Văn Toán Trình Công Duy   01636758105
Phạm Đô Khắc   01658946196
Trần Thị Kim Oanh x 01664442154
4 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Ngữ văn Hoàng Thị Thùy x 01665803899
Nguyễn Thị Thúy x 01659798542
Nguyễn Sinh Yên   0974248692
5 Đặng Thị Đào Nguyên Ngữ văn Kpá Hờ Tri x 01698194126
Nguyễn Thị Bích Viên x 01677055937
Lê Thị Mỹ Y x 01643900844
6 Nguyễn Thị Hồng Nhung Tiếng Anh Phạm Ngọc Tài   01696893215
Trương Thị Sa Ni x 0963951790
Lừng Thị Hồng Phương x 0979893256
2. Hướng dẫn thực tập chủ nhiệm:
 
TT GV HƯỚNG DẪN Lớp CN SV THỰC TẬP Nữ Ngành đào tạo Đ.THOẠI
1 Lưu Thị Thu 10E Hồ Thị Bảo Hà x SP Toán 0963222416
Lưu Thị Hiền x SP Toán 01658616911
Nguyễn Hoàng Nguyên   SP Toán 01647599108
2 Hồ Nhật Kiểm 10K Lê Duyên Em x SP Toán 01666972575
Trần Việt Anh   SP Toán 01658946270
Giang Minh Đức   SP Toán 01695943498
3 Dương Hùng Văn 11A Trình Công Duy   SP Toán 01636758105
Phạm Đô Khắc   SP Toán 01658946196
Trần Thị Kim Oanh x SP Toán 01664442154
4 Lê Xuân Hậu 10D Hoàng Thị Thùy x SP Ngữ văn 01665803899
Nguyễn Thị Thúy x SP Ngữ văn 01659798542
Nguyễn Sinh Yên   SP Ngữ văn 0974248692
5 Võ Thị Thanh Sương 10C Kpá Hờ Tri x SP Ngữ văn 01698194126
Nguyễn Thị Bích Viên x SP Ngữ văn 01677055937
Lê Thị Mỹ Y x SP Ngữ văn 01643900844
6 Lê Thị Ngọc Thanh Tịnh 11B Phạm Ngọc Tài   SP Tiếng Anh 01696893215
Trương Thị Sa Ni x SP Tiếng Anh 0963951790
Lừng T Hồng Phương x SP Tiếng Anh 0979893256
 
III. NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
- Tìm hiểu thực tế giáo dục
- Thực tập chủ nhiệm
- Thực tập giảng dạy
- Viết báo cáo thu hoạch
IV. TIẾN TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 (Tổng thời gian: 03 tuần)
-  Số tiết SV dự giờ GV hướng dẫn: 04 tiết
-  Số tiết SV giảng dạy trên lớp 01 trong 03 tiết tập giảng
-  GVHD phải hướng dẫn SV lập kế hoạch để tham gia tìm hiểu, sinh hoạt công tác chủ nhiệm và các hoạt động đoàn thể, ngoại khoá...
 
Tuần Nội dung công tác Bộ phận thực hiện
01
(2/3-7/3)
Đoàn TTSP hợp với Ban chỉ đạo thực tập trường: Nghe báo cáo đặc điểm, tình hình nhà trường; Phân công giáo viên hướng dẫn thực tập; Phổ biến kế hoạch thực tập sư phạm Sinh viên và Ban chỉ đạo TTSP
Hướng dẫn sinh viên làm quen với lớp thực tập Gv hướng dẫn và sinh viên
Tìm hiểu công tác quản lý và giáo dục học sinh Sinh viên
Tổ chức các hoạt động dạy học, chủ nhiệm, công tác Đoàn TNCS HCM Gv được phân công hướng dẫn chuyên môn, hướng dẫn chủ nhiệm và các hoạt động GD khác.
Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị và thực hiện kế hoạch giảng dạy. Gv hướng dẫn chuyên môn
Hướng dẫn soạn, duyệt các thiết kế bài bạy, hướng dẫn sinh viên tập giảng Gv hướng dẫn chuyên môn
Thực hiện các giờ dạy mẫu Gv hướng dẫn chuyên môn
Hướng dẫn sinh viên làm công tác chủ nhiệm, tổ chức sinh viên dự tiết sinh hoạt lớp Gv hướng dẫn chủ nhiệm
Tổ chức nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm cho sinh viên Gv hướng dẫn và sinh viên
02
(9/2-14/3)
Tiếp tục thực hiện các giờ dạy mẫu Gv hướng dẫn chuyên môn
Soạn giáo án, dự giờ của GVHD, tập giảng, dạy chấm GVHD và sinh viên
Thực hiện theo kế hoạch TTSP ở các nội dung: chủ nhiệm, giảng dạy, các hoạt động khác … GVHD và sinh viên
03
(16/3-21/3)
Tiếp tục thực hiện các tiết tập giảng; Tổ chức đánh giá, xếp loại, rút kinh nghiệm cho các tiết tập giảng. GVHD chuyên môn và sinh viên
Tổ chức đánh giá toàn diện sinh viên TTSP Ban chỉ đạo TTSP và GVHD
Hoàn tất hồ sơ TTSP của đoàn và cá nhân sinh viên Sinh viên
Tổ chức tổng kết đợt TTSP Ban chỉ đạo TTSP,GVHD, Sinh viên
 
IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BAN CHỈ ĐẠO VÀ GV HƯỚNG DẪN:
1. BAN CHỈ ĐẠO:
- Thầy Lê Quốc Huy, Trưởng ban: Chỉ đạo chung
- Thầy Ngô Tấn Lộc, Phó trưởng ban: Cùng các thành viên BCĐ phân công, bố trí lịch dự giờ và tập giảng ở từng lớp cho SV và GVHD; tổng hợp hồ sơ TTSP 1 của Đoàn TTSP; phân công lao động cho các lớp có SV thực tập chủ nhiệm.
- Thầy Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên: Tổ chức các hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phối hợp các đoàn thể tổ chức sinh hoạt ngoại khóa để SV tham gia.
- Cô Nguyễn Thị  Diệu Hiền, Ủy viên: Hướng dẫn GVHD hoàn thành hồ sơ đánh giá SV thực tập, lập hồ sơ theo qui chế vào cuối đợt TTSP. Tổng hợp kết quả, ghi phiếu  tổng hợp nhận xét kết quả thực tập sư phạm 1 (mẫu số 6) của sv môn Toán.
- Cô Đặng Thị Đào Nguyên, Ủy viên: Tổng hợp kết quả, ghi phiếu  tổng hợp nhận xét kết quả thực tập sư phạm 1 (mẫu số 6) của sv môn Ngữ văn.
- Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên: Tổng hợp kết quả, ghi phiếu  tổng hợp nhận xét kết quả thực tập sư phạm 1 (mẫu số 6) của sv môn Tiếng Anh.
 2. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
- Căn cứ vào Kế hoạch chung, GVHD lập kế hoạch hướng dẫn SV thực tập theo từng nội dung và thời gian cụ thể (KH này phải được BCĐ duyệt)
- Chịu trách nhiệm trực tiếp việc hướng dẫn SV thực tập về tất cả các nội dung được giao theo Kế hoạch và sự phân công của BCĐ.
- Thực hiện tốt qui chế thực thực tập sư phạm được ban hành kèm theo Quyết định 360/QĐ, ngày 10/4/1986 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
V.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ  SINH VIÊN TTSP
1. Nhiệm vụ của GV hướng dẫn
- Hướng dẫn sinh viên TTSP theo sự phân công của Ban chỉ đạo cơ sở TTSP.
- Phối hợp với Đại diện sinh viên hướng dẫn SV thực tập theo kế hoạch.
- Nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho SV phát huy tính sáng tạo trong quá trình TTSP.
- Giúp SV tìm hiểu, nắm vững đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng và thực tế giáo dục địa phương, làm quen với các nhiệm vụ của người giáo viên.
- Ký duyệt kế hoạch thực tập, kế hoạch giảng dạy (kế hoạch và tổ chức hoạt động) của SV; nhận xét,  đánh giá kết quả TTSP của SV theo nhiệm vụ được phân công.
- Trao đổi kinh nghiệm với sinh viên về TTSP, góp ý và bồi dưỡng cho sinh viên về phương pháp dạy học, phương pháp tổ chức hoạt động của cấp học, bậc học.
- Đánh giá kết quả TTSP của SV đảm bảo tính khách quan, công bằng.
2. Nhiệm vụ của sinh viên TTSP
- Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định TTSP; thực hiện đúng và có chất lượng các nội dung TTSP theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo và GV cơ sở TTSP. 
- Trong thời gian TTSP, sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như GV của cơ sở TTSP. Khi vắng mặt phải có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của Trưởng ban chỉ đạo cơ sở TTSP bằng văn bản (có Giấy xin phép).
- Có quan hệ tốt với cán bộ, GV, học sinh và nhân dân địa phương; thể hiện hành vi văn minh, lịch sự trong các quan hệ với nhà trường và địa phương.
- Có quyền khiếu nại kết quả TTSP của cá nhân hoặc của Đoàn TTSP (nếu thấy cần thiết) với Ban chỉ đạo cơ sở TTSP hoặc Ban chỉ đạo TTSP cấp trên.
                                            
                                                                                                     TRƯỞNG BAN
                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
 
Số:     / KH- TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phú Hòa, ngày     tháng 3  năm 2015
 
BẢNG PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP SƯ PHẠM – ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN TẠI TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG NĂM HỌC 2014-2015
(từ ngày 2/3/2015- 21/3/2015 (3 tuần))
 
Tổng số sinh viên (sv) thực tập sư phạm 1 (TTSP 1): 18, trong đó, Môn Toán: 9 sv, Ngữ văn: 6 sv, Anh văn: 3 sv.
1. Hướng dẫn thực tập giảng dạy:
TT GV HƯỚNG DẪN Môn HD SV THỰC TẬP Nữ Đ.THOẠI
1 Nguyễn Thị Diệu Hiền Toán Hồ Thị Bảo Hà x 0963222416
Lưu Thị Hiền x 01658616911
Nguyễn Hoàng Nguyên   01647599108
2 Lê Xuân Hậu Toán Lê Duyên Em x 01666972575
Trần Việt Anh   01658946270
Giang Minh Đức   01695943498
3 Dương Hùng Văn Toán Trình Công Duy   01636758105
Phạm Đô Khắc   01658946196
Trần thị Kim Oanh x 01664442154
4 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Ngữ văn Hoàng Thị Thùy x 01665803899
Nguyễn Thị Thúy x 01659798542
Nguyễn Sinh Yên   0974248692
5 Đặng Thị Đào Nguyên Ngữ văn Kpá Hờ Tri x 01698194126
Nguyễn Thị Bích Viên x 01677055937
Lê Thị Mỹ Y x 01643900844
6 Nguyễn Thị Hồng Nhung Tiếng Anh Phạm Ngọc Tài   01696893215
Trương Thị Sa Ni x 0963951790
Lừng Thị Hồng Phương x 0979893256
2. Hướng dẫn thực tập chủ nhiệm:
 
TT GV HƯỚNG DẪN Lớp CN SV THỰC TẬP Nữ Ngành đào tạo Đ.THOẠI
1 Lưu Thị Thu 10E Hồ Thị Bảo Hà x SP Toán 0963222416
Lưu Thị Hiền x SP Toán 01658616911
Nguyễn Hoàng Nguyên   SP Toán 01647599108
2 Hồ Nhật Kiểm 10K Lê Duyên Em x SP Toán 01666972575
Trần Việt Anh   SP Toán 01658946270
Giang Minh Đức   SP Toán 01695943498
3 Dương Hùng Văn 11A Trình Công Duy   SP Toán 01636758105
Phạm Đô Khắc   SP Toán 01658946196
Trần Thị Kim Oanh x SP Toán 01664442154
4 Lê Xuân Hậu 10D Hoàng Thị Thùy x SP Ngữ văn 01665803899
Nguyễn Thị Thúy x SP Ngữ văn 01659798542
Nguyễn Sinh Yên   SP Ngữ văn 0974248692
5 Võ Thị Thanh Sương 10C Kpá Hờ Tri x SP Ngữ văn 01698194126
Nguyễn Thị Bích Viên x SP Ngữ văn 01677055937
Lê Thị Mỹ Y x SP Ngữ văn 01643900844
6 Lê Thị Ngọc Thanh Tịnh 11B Phạm Ngọc Tài   SP Tiếng Anh 01696893215
Trương Thị Sa Ni x SP Tiếng Anh 0963951790
Lừng Thị Hồng Phương x SP Tiếng Anh 0979893256
 
 
  TRƯỞNG BAN

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
 
Số:     / KH- TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phú Hòa, ngày    tháng 3  năm 2015
 
LỊCH
THỰC TẬP SƯ PHẠM - ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN TẠI TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG NĂM HỌC 2014-2015
(từ ngày 2/3/2015- 21/3/2015 (3 tuần))
 
1. NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
- Tìm hiểu thực tế giáo dục
- Thực tập chủ nhiệm
- Thực tập giảng dạy
- Viết báo cáo thu hoạch
2. TIẾN TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 (Tổng thời gian: 03 tuần)
-  Số tiết SV dự giờ GV hướng dẫn: 04 tiết
-  Số tiết SV giảng dạy trên lớp 01 trong 03 tiết tập giảng
- GVHD hướng dẫn SV lập kế hoạch để tham gia tìm hiểu, sinh hoạt công tác chủ nhiệm và các hoạt động đoàn thể, ngoại khoá...
3. LỊCH THỰC HIỆN
 
Tuần Nội dung công tác Bộ phận thực hiện
01
(2/3-7/3)
Đoàn TTSP hợp với Ban chỉ đạo thực tập trường: Nghe báo cáo đặc điểm, tình hình nhà trường; Phân công giáo viên hướng dẫn thực tập; Phổ biến kế hoạch thực tập sư phạm Sinh viên và Ban chỉ đạo TTSP
Hướng dẫn sinh viên làm quen với lớp thực tập Gv hướng dẫn và sinh viên
Tìm hiểu công tác quản lý và giáo dục học sinh Sinh viên
Tổ chức các hoạt động dạy học, chủ nhiệm, công tác Đoàn TNCS HCM Gv được phân công hướng dẫn chuyên môn, hướng dẫn chủ nhiệm và các hoạt động GD khác.
Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị và thực hiện kế hoạch giảng dạy. Gv hướng dẫn chuyên môn
Hướng dẫn soạn, duyệt các thiết kế bài bạy, hướng dẫn sinh viên tập giảng Gv hướng dẫn chuyên môn
Thực hiện các giờ dạy mẫu Gv hướng dẫn chuyên môn
Hướng dẫn sinh viên làm công tác chủ nhiệm, tổ chức sinh viên dự tiết sinh hoạt lớp Gv hướng dẫn chủ nhiệm
Tổ chức nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm cho sinh viên Gv hướng dẫn và sinh viên
02
(9/2-14/3)
Tiếp tục thực hiện các giờ dạy mẫu Gv hướng dẫn chuyên môn
Soạn giáo án, dự giờ của GVHD, tập giảng, dạy chấm GVHD và sinh viên
Thực hiện theo kế hoạch TTSP ở các nội dung: chủ nhiệm, giảng dạy, các hoạt động khác … GVHD và sinh viên
03
(16/3-21/3)
Tiếp tục thực hiện các tiết tập giảng; Tổ chức đánh giá, xếp loại, rút kinh nghiệm cho các tiết tập giảng. GVHD chuyên môn và sinh viên
Tổ chức đánh giá toàn diện sinh viên TTSP Ban chỉ đạo TTSP và GVHD
Hoàn tất hồ sơ TTSP của đoàn và cá nhân sinh viên Sinh viên
Tổ chức tổng kết đợt TTSP Ban chỉ đạo TTSP,GVHD, Sinh viên
 
TRƯỞNG BAN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Thay vì lo lắng người khác nói gì về mình, sao bạn không bỏ thời gian cố đạt được điều khiến họ phải khâm phục.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 1692

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29660

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1285247

Lịch âm dương