Chào mừng năm học mới 2017-2018.
07:09 EDT Thứ ba, 26/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ về công tác học sinh hoạt động ngoại khoá và y tế trường học năm học 2015-2016

Thứ hai - 28/09/2015 22:33
            SỞ GDĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG

              Số: 13 /KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Hòa, ngày 28  tháng  9  năm 2015
 
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ về công tác học sinh hoạt động ngoại khoá 
và y tế trường học năm học 2015-2016
----------------------


     Thực hiện công văn số 766/SGDĐT-CTHSSVPC ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc Hướng dẫn công tác học sinh sinh viên hoạt động ngoại khoá và y tế trường học năm học 2015-2016;
     Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường, trường THPT Trần Bình Trọng xây dựng kế hoạch triển khai công tác học sinh hoạt động ngoại khoá và y tế trường học năm học 2015-2016 như sau:
  A. Nhiệm vụ trọng tâm
          1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Triển khai nội dung Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
          2. Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet. Tăng cường giáo dục toàn diện; Chú trọng và đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; tư tưởng chính trị, giá trị văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho HS. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường.
          3. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục văn hóa giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông và vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong HS, thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của HS trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý HS, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước; Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho HS.
          4. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh đối với HS. Triển khai công tác bảo hiểm y tế trong HS, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong HS để đạt 100% số HS tham gia bảo hiểm y tế.
          5. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác HS, tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học.
  B. Nhiệm vụ cụ thể
  I. Công tác Tư tưởng - Văn hoá
          1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2015.
          2. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt; Quy định cụ thể việc HS tham gia trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.
          3. Triển khai thực hiện Chương trình liên tịch "Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015-2016" giữa Tỉnh đoàn và Sở GDĐT Phú Yên.
          4. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thanh niên ban hành ngày 29/11/2005, Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục.
          5. Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà trường.
          6. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa người học với các thầy giáo, cô giáo và lãnh đạo nhà trường để nắm bắt và xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng của học sinh.
          7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phát triển Đảng trong HS phù hợp với tình hình mới trên cơ sở nội dung của Thông báo số 537/TB-BGDĐT ngày 09/7/2014 về kết quả Hội nghị Tổng kết 15 năm triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về công tác phát triển Đảng trong các trường học.
          8. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Thành lập các câu lạc bộ năng khiếu, sở thích nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần giáo dục toàn diện cho HS.
          9. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HS.                            
 
  II. Công tác quản lý học sinh
          1. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống các tác động tiêu cực, kích động, lôi kéo HS tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học.
  2. Triển khai công tác giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh ngay từ đầu năm học mới; tổ chức cam kết với gia đình và học sinh về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương và công an xã Hòa Thắng triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Phối hợp với Đoàn TNCSHCM tổ chức tốt tuyên truyền, giáo dục về ATGT. Tổng kết công tác ATGT vào cuối tháng 12 năm 2015.
          3. Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý ngày 26/6/2016. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học.
          4. Tổ chức tổng kết Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HS giai đoạn 2011-2015
          5. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng nhiều hoạt động phù hợp.
          8. Tổ chức thực hiện việc mặc đồng phục của học sinh theo Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014, Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. Công tác thể dục, thể thao; Văn hóa, văn nghệ
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; các Quy định tổ chức hoạt động Thể dục, thể thao ngoại khoá cho học sinh.
2. Thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh.
3. Tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện thể dục, thể thao của học sinh trong năm học 2015-2016, cụ thể:
a) Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2015-2016.
b) Tham gia các hoạt động thể thao do Sở GDĐT Phú Yên, Huyện Phú Hòa tổ chức.
4. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ giáo viên và học sinh.
IV. Công tác Y tế trường học
1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học như: Quy định về hoạt động y tế trong tr­ường.
2. Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học.
3. Truyền thông giáo dục về công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng trường học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp;
4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HS tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo qui định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế.
4. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, công tác bảo hiểm y tế học sinh; Giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Tuần lễ quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày vệ sinh yêu nước (2/7), Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12), tăng cường công tác chữ thập đỏ trong trường học.
C. Tổ chức thực hiện
1. Xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động ngoại khóa và kế hoạch hoạt động công tác y tế học đường năm học 2015-2016.
2. Triển khai, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các hoạt động để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
3. Phối hợp Đoàn TNCS HCM, các tổ chuyên môn, Hội chữ thập đỏ triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.
4. Công tác báo cáo theo qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Báo cáo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016. (trong tháng 9).
- Báo cáo sơ kết Kế hoạch triển khai (cuối học kỳ I năm học 2014-2016).
- Báo cáo tổng kết Kế hoạch triển khai (cuối năm học 2015-2016).
Trên đây là kế hoạch công tác học sinh hoạt động ngoại khoá và y tế trường học năm học 2015-2016. Đề nghị các tổ chức, các ban có liên quan trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Phú Yên (qua phòng CT HSSVPC);
- Email: hssvpc@phuyen.edu.vn;
- Website trường;
- Lưu VT.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Tấn Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Nếu muốn đi đến thành công, bạn đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 1773

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29741

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1285328

Lịch âm dương