Chào mừng năm học mới 2017-2018.
07:01 EDT Thứ ba, 26/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2015 -2016

Thứ hai - 28/09/2015 03:43
            SỞ GDĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH RỌNG

                Số: 12 /KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Phú Hòa, ngày 14 tháng 9 năm 2015
 
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác pháp chế năm học 2015 -2016


         
          Thực hiện công văn số 727/SGDĐT-CTHSSVPC ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác pháp chế;
          Căn cứ nhiệm vụ năm học và đặc điểm của nhà trường năm học 2015 -2016. Trường xây dựng kể hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2015 -2016 như sau:
          I. Nhiệm vụ trọng tâm
          1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT.
          2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế, đào tạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trong nhà trường.
          3. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.
          4. Triển khai Chương trình số 474/CTr- BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020.
          II. Nhiệm vụ cụ thể
          1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
          - Phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế trường của đơn vị.(theo quyết định).
          - Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
          2. Hoạt động, tổ chức pháp chế
          a. Về công tác xây dựng pháp luật
          - Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
          - Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp.
          - Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để xây dựng các văn bản quản lý theo đúng quy định.
          b. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
          - Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
          - Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của bộ Nội vụ.
          - Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.
          c. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
          -  Tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013 - 2016” được ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trưởng Ban điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.
          - Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ.
          -  Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.
          - Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CBVC và học sinh của nhà trường.
          - Phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành có liên quan tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành.
          - Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
          - Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục môn công dân. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
          - Tổ chức tìm hiểu “Ngày pháp luật” và thi tìm hiểu pháp luật; hưởng ứng cuộc thi tìm viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tổ chức lấy ý kiến góp ý Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo Quyết định số 2631/QĐ-BGDĐT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
          - Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.
          d. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
          - Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
          - Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.
          đ. Công tác cải cách thủ tục hành chính
          - Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.
          - Thực hiện công tác rá soát, đánh giá thủ rục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định.
          e. Công tác thi đua khen thưởng
          Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường khen thưởng và đề nghị Sở GDĐT, Bộ GDĐT, UBND cấp Huyện khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
          3. Tổ chức thực hiện
          - Tổ pháp chế xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.
          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường năm học 2015-2016 ./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Phú Yên (qua phòng CT HSSVPC);
- Email: hssvpc@phuyen.edu.vn;
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM;
- Website trường;
- Lưu VT.
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Tấn Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời. BILL GATES

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 1724

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29692

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1285279

Lịch âm dương