Chào mừng năm học mới 2017-2018.
10:58 EST Thứ sáu, 15/12/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém năm học 2017-2018

Thứ tư - 20/09/2017 09:33

Nhấn vào đây /uploads/news/2017_09/kh_phu-dao-hs-yeu-kem_2017-2018.doc để tải về.
SỞ GDĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
 
 
 

Số:  07 /KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

Phú Hòa, ngày 18 tháng  9  năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Phụ đạo học sinh yếu, kém năm học 2017-2018

 
 
 

          Căn cứ Công văn số 831/SGDĐT-GDTrH, ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;
          Trường THPT Trần Bình Trọng xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh Yếu, Kém năm học 2017 - 2018 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Mục đích
          - Nhằm củng cố, bổ sung, hệ thống kiến thức cho một số học sinh có nhận thức chậm và lực học Yếu, Kém ở một số môn;
          - Giảm tỉ lệ học sinh Yếu, Kém, lưu ban, học sinh bỏ học do Yếu, Kém và học sinh thi bị điểm liệt kỳ thi THPT quốc gia 2018.
          2. Yêu cầu
          - Giáo viên dạy phụ đạo học sinh Yếu, Kém cần xây dựng bài soạn đầy đủ với kiến thức cơ bản, cần thiết theo nhu cầu của học sinh. Các chủ đề phụ đạo cần thống nhất trong tổ/nhóm, đảm bảo yêu cầu và phù hợp với nhận thức của học sinh;
          - Các tổ chuyên môn có môn phụ đạo cần lập kế hoạch và triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của nhà trường;
          - Các giáo viên trong quá trình phụ đạo cần đảm bảo tính hệ thống, chú trọng phát triển tư duy và kỹ năng học tập, phương pháp nhận thức của môn học.
          II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
          1. Số môn tổ chức phụ đạo
          - Khối 12: Toán, Văn, Tiếng Anh và các môn học sinh đăng ký thi THPT quốc gia 2018;
          - Khối 10, 11: Toán, Văn, Tiếng Anh.
          2. Thời gian phụ đạo
          - Học kỳ I: Phụ đạo vào các tháng 9,10,11,12/2017 và 01/2018; 
          - Học kỳ II: Phụ đạo vào các tháng 2,3,4,5/2018;
          - Số tiết ở các môn phụ đạo: Do CSVC nhà trường còn hạn chế về phòng học nên chỉ tổ chức được: 2 tiết/môn/1tháng.
          3. Lịch phụ đạo ở các môn
          - Tuần 1 của tháng: Môn Toán (khối 10, 11, 12);
          - Tuần 2 của tháng: Môn Văn (khối 10, 11, 12);
          - Tuần 3 của tháng: Môn Anh (khối 10, 11, 12);
          - Tuần 4 của tháng: Các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD (khối 12);
          - Thời gian cụ thể: Giáo viên dạy tự sắp xếp lịch. (giáo viên lên lịch báo cáo tổ trưởng, tổ trưởng tổng hợp báo cáo BGH).
          4. Địa điểm phụ đạo:
          - Buổi sáng: Phòng học số 3,4 và các phòng thực hành Lý; phòng thực hành Tin; phòng GAĐT;
          - Buổi chiều: Phòng học số 1,2,3,4 và các phòng thực hành Lý; phòng thực hành Tin; phòng GAĐT;
          - Riêng ngày thứ 5: sau tiết 4,5 (buổi sáng), sau tiết 3,4,5 (buổi chiều) tổ chức dạy ở các phòng học.
          - Giáo viên có thể sắp xếp dạy ngày chủ nhật (những giáo viên dạy trong ngày chủ nhật thì báo BGH biết để theo dõi).
          5. Nội dung phụ đạo
          -  Nội dung ôn tập, phụ đạo chủ yếu tập trung vào việc bù lấp những kiến thức còn thiếu hụt, những kỹ năng còn yếu của học sinh;
          - Củng cố, ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu những kiến thức đã học để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học;
          - Chương trình phụ đạo thực hiện theo kế hoạch phụ đạo đã được tổ, nhóm chuyên môn thống nhất xây dựng cho từng khối lớp. Trong quá trình phụ đạo, có thể điều chỉnh kế hoạch, nội dung và phương pháp cho phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình phụ trách.
          III. GIÁI PHÁP THỰC HIỆN   
          1. Đối với Ban giám hiệu
          - Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém đồng thời triển khai, đôn đốc các tổ chuyên môn và duyệt kế hoạch giảng dạy và phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch chung của trường;                                                                   
          - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh, đặc biệt là những cha mẹ có con em thuộc diện phải phụ đạo để thực hiện tốt kế hoạch đề ra;
          - Chỉ đạo Đoàn trường tổ chức phong trào “Đôi bạn cùng tiến” có phần thưởng cho học sinh yếu vươn lên trung bình và khá trong mỗi tháng.
          2. Đối với tổ trưởng chuyên môn
  - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh Yếu, Kém;
  - Quản lý, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp;
  - Tổ chức rút kinh nghiệm việc phụ đạo và báo cáo tình hình và kết quả thực hiện;
  - Tổng hợp danh sách học sinh học phụ đạo đồng thời tổng hợp lịch dạy phụ đạo của giáo viên trong tổ và báo BGH (theo mẫu kèm theo kế hoạch này).
          3. Giáo viên bộ môn
          - Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch phụ đạo đã được thống nhất ở tổ chuyên môn và kế hoạch của nhà trường;
          - Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ, giúp các em đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học;
          - Trong quá trình phụ đạo cần lưu ý nắm bắt được đối tượng, năng lực nhận thức, phát hiện hỏng về kiến thức, chưa có phương pháp nhận thức môn học;
          - Thông báo thường xuyên về tình hình phấn đấu, học tập của học sinh cho GVCN để có biện pháp giáo dục đồng thời đảm bảo sĩ số học sinh học phụ đạo.
          - Lập danh sách học sinh yếu kém phụ đạo và báo cáo tổ trưởng (theo mẫu kèm theo kế hoạch này).
          4. Giáo viên chủ nhiệm
          - Phối hợp với giáo viên bộ môn quản lý, đôn đốc học sinh tham gia đầy đủ các buổi học phụ đạo theo lịch của GVBM;
          - Thường xuyên liên lạc với gia đình học sinh để phối hợp, động viên các em tham gia học tập đầy đủ.   
          5. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh
          - Phối hợp chặt chẽ với GVCN lớp theo dõi tình hình học tập của học sinh;
          - Tham gia quản lý, giáo dục học sinh;
          - Phản hồi kịp thời đến GVCN khi có trường hợp học sinh không thực hiện tốt quy định học phụ đạo.
          - Tạo điều kiện thuận lợi cho con em tham gia học tập đạt kết quả tốt.
          6.  Công tác phối hợp các đoàn thể trong nhà trường
          - Đoàn trường có kế hoạch định hướng cho các lớp trong việc phân công theo dõi những học sinh yếu và xây dựng hình thức như: “Đôi bạn cùng tiến”, giúp nhau trong công tác học tập, em giỏi hướng dẫn cho em yếu, em biết hướng dẫn cho em chưa biết.                                
          - Đoàn trường thường xuyên nêu gương những học sinh có nhiều tiến bộ trong học tập trong các giờ chào cờ đầu tuần.                     
          - Có những phần thưởng cho học sinh học tập tiến bộ đồng thời cũng động viên những em chưa cố gắng vươn lên trong học tập.                                                
          Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học phụ đạo học sinh Yếu, Kém năm học 2017-2018. Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện và gửi kế hoạch triển khai cho Ban giám hiệu trước ngày 28/9/2017 để phê duyệt./.
 
Nơi nhận:                                          
- Sở GDĐT(Phòng GDTrH) (b/c);
- HT, PHT;
- CTCĐ, TT-TP, BTĐT, GV (thực hiện);
- Trưởng ban CMHS (phối hợp);
- Đăng website trường;
- Lưu VT.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Tấn Lộc
       
 
 
 
 
LỊCH DẠY PHỤ ĐẠO
Học sinh yếu, kém năm học 2017-2018
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-TBT, ngày    tháng    năm 2017)

 
 
 
 

TT Tên GV Lớp dạy
(Lớp dạy chính khóa)
Lịch dạy
(Phụ đạo: Thứ, buổi, tiết)
Ghi chú
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
                                     
 
XÁC NHẬN BGH
 
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU, KÉM
Học phụ đạo học kỳ I, năm học 2017-2018
 
1. GVBM: .................................................; GVCN: ...................................................
2. Môn dạy phụ đạo: ....................................................................................................
3. Danh sách học sinh học phụ đạo:
 
TT HỌ VÀ TÊN HS LỚP GHI CHÚ
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
 
                                               
XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
GIÁO VIÊN BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU, KÉM
Học phụ đạo học kỳ II, năm học 2017-2018
 
1. GVBM: .................................................; GVCN: ...................................................
2. Môn dạy phụ đạo: ....................................................................................................
3. Danh sách học sinh học phụ đạo:
 
TT HỌ VÀ TÊN HS LỚP GHI CHÚ
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
 
                                               
XÁC NHẬN TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
GIÁO VIÊN BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Trên thế giới này không có người nào có thể làm bạn ngã được, nếu như mục tiêu của bạn vẫn đứng vững

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 1774

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12092

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1376572

Lịch âm dương