Chào mừng năm học mới 2017-2018.
07:07 EDT Thứ ba, 26/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu

Ke hoach TTSP1 DHSP

Chủ nhật - 01/03/2015 21:10
Nhấn vào đây /uploads/news/2015_03/ke-hoach-ttsp1-dhsp.docđể tải

       UBND TỈNH PHÚ YÊN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                             Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc
   
          Số        /KH-ĐHPY                                              Phú Yên, ngày      tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM 1

Năm học 2014 - 2015

Các ngành trình độ đại học hệ chính quy (đào tạo giáo viên THPT)


 
 
 

            - Căn cứ Quyết định số 360/QĐ, ngày 10/4/1986 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) về biệc ban hành Quy chế thực tập sư phạm dùng cho các trường đại học sư phạm đào tạo theo hình thức tập trung;
            - Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2014 – 2015, Trường Đại học Phú Yên tổ chức TTSP1 cho sinh viên các ngành trình độ đại học hệ chính quy (đào tạo giáo viên THPT) khóa đào tạo 2012-2016, từ ngày 02/3/2015 đến 21/3/2015 (3 tuần) tại các trường THPT tỉnh Phú Yên. Số lượng như sau:
1. Trường THPT Phan Đình Phùng            : 19 sinh viên;
2. Trường THPT Lê Lợi                               : 19 sinh viên;
3. Trường THPT Nguyễn Văn Linh            : 19 sinh viên;
4. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ          : 18 sinh viên;
5. Trường THPT Ngô Gia Tự                       : 18 sinh viên;
6. Trường THPT Lê Thành Phương            : 19 sinh viên;
7. Trường THPT Nguyễn Công Trứ            : 19 sinh viên;
8. Trường THPT Trần Bình Trọng              : 18 sinh viên;
9. Trường THPT Lê Hồng Phong                : 18 sinh viên.
 
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
 
1. MỤC ĐÍCH
            1.1. Đối với sinh viên
            - Giúp cho sinh viên (SV) quán triệt nguyên lý giáo dục, gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tế, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình đào tạo, gắn chặt hơn nữa nơi đào tạo và nơi sử dụng giáo viên (GV).
            - Giúp cho SV củng cố, hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng đã được học và thực hành ở năm thứ 1, tạo điều kiện sớm được tiếp xúc với thực tế giáo dục, luyện tập các kỹ năng sư phạm và để chuẩn bị tốt cho thực tập sư phạm 2.
            - Giúp SV tìm hiểu thực tế giáo dục, tiếp xúc với học sinh và giáo viên các trường phổ thông, qua đó hình thành tình cảm nghề nghiệp, thúc đẩy quá trình tự rèn luyện theo yêu cầu của nghề nghiệp.
            - Giúp SV tập làm một số công việc về giáo dục và giảng dạy của giáo viên, theo yêu cầu của chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng.
            1.2. Đối với Trường Đại học Phú Yên
            - Thông qua việc tổ chức thực tập sư phạm, Trường Đại học Phú Yên có điều kiện điều chỉnh hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, hệ thống kỹ năng cần rèn luyện cho SV; phát hiện được những mặt mạnh để phát huy, mặt yếu cần khắc phục; tiếp cận được các yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục đào tạo.
            - Tạo điều kiện cho giảng viên tìm hiểu thực tế, qua đó tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ tốt các yêu cầu giáo dục phổ thông.
            - Thiết lập và củng cố mối liên kết chặt chẽ giữa trường đại học và trường phổ thông để cùng thực hiện chương trình thực hành, thực tập sư phạm, phục vụ cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo GV và chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
            2. YÊU CẦU
            2.1. Đối với sinh viên
            - Hiểu biết về tổ chức và các hoạt động giáo dục của trường THCS.
            - Vận dụng được những kiến thức các bộ môn Tâm lý học, Giáo dục học và PPDH bộ môn vào thực tế và công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
            - Hiểu biết và làm quen với hoạt động dạy học của người GV phổ thông về soạn giảng, dự giờ, lên lớp, rút kinh nghiệm đánh giá tiết dạy.
            2.2. Đối với Trường ĐH
            - Phối hợp với các phòng GD&ĐT lựa chọn các trường phổ thông có chất lượng để tổ chức thực tập sư phạm cho SV.
                        - Kiến nghị các cơ sở thực tập sư phạm cử những giáo viên có kinh nghiệm tham gia hướng dẫn TTSP.
 
II. NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
1. Tìm hiểu thực tế giáo dục
            - Nghe báo cáo của lãnh đạo trường phổ thông về cơ cấu tổ chức, nội dung công tác và tình hình thực tế của nhà trường, về hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
            - Tìm hiểu những nội dung cụ thể sau đây:
            + Cơ cấu tổ chức của một trường học THPT;
            + Tình hình hoạt động của nhà trường, tình hình HS và hội phụ huynh HS;
            + Những chủ trương công tác của ngành, của trường trong thời gian thực tập;
            + Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là phong trào giáo dục ở địa phương;
            + Những điểm đặc thù về giáo dục của địa phương, các chủ trương của địa phương liên quan đến giáo dục;
            + Chức năng và nhiệm vụ vủa GV bộ môn; cách đánh giá, cho điểm và cách thức phân loại các đối tượng HS;
            + Chức năng và nhiệm vụ của GV chủ nhiệm lớp; cách nhận xét, xếp loại hạnh kiểm và ghi học bạ của HS;
            + Trực tiếp tìm hiểu nội dung công việc của người giáo viên, của tổ bộ môn, các hoạt động chuyên môn ở trường THPT.
            + Tìm hiểu các loại hồ sơ HS, sổ sách lớp học và các tài liệu hướng dẫn chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục theo từng cấp học, bậc học, ngành học;
            + Tình hình hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường.
2. Thực tập chủ nhiệm
          Thực tập chủ nhiệm được tổ chức theo nhóm từ 3-4 SV tại một lớp (hoặc mỗi SV một lớp có GV chủ nhiệm hướng dẫn, tuỳ theo điều kiện thực tiễn nhà trường).
Nội dung thực tập chủ nhiệm tập trung chủ yếu việc giáo dục cho HS về tư tưởng, chính trị, đạo đức, xây dựng nề nếp học tập, xây dựng tập thể lớp và giáo dục HS cá biệt, giáo dục ý thức lao động, ý thức chọn ngành nghề… Các hoạt động chính của SV về thực tập chủ nhiệm là:
            - Dự các buổi sinh hoạt lớp do giáo viên chủ nhiệm chủ trì, các buổi sinh hoạt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì và các buổi sinh hoạt ngoại khóa, văn thể mỹ do giáo viên bộ môn chủ trì. Sau mỗi buổi có tổ chức rút kinh nghiệm.
            - Trực tiếp tham gia làm chủ nhiệm ở một lớp: Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm cho cả đợt và từng tuần; theo dõi tình hình HS về đạo đức, học tập, sức khỏe, sinh hoạt của lớp, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có ghi chép nhận xét và tổ chức rút kinh nghiệm.
            - Tìm hiểu tình hình HS trong lớp, trực tiếp làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các buổi sinh hoạt chủ nhiệm, giúp đỡ HS cá biệt…
            - Tham gia hướng dẫn các buổi sinh hoạt lớp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức các buổi lao động, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, tham quan, cắm trại theo đặc trưng của từng ngành học, bậc học.
            - Thăm hỏi gia đình học sinh.
            3. Thực tập giảng dạy
          Nhóm thực tập giảng dạy cơ cấu từ 3-4 SV. Sinh viên thực tập có nhiệm vụ:
          - Dự giờ của giáo viên phổ thông 04 tiết/nhóm (có chuẩn bị nội dung và thiết kế bài dạy trước khi dự giờ) theo chuyên ngành đào tạo do giáo viên hướng dẫn chỉ đạo, sau mỗi giờ dự có tổ chức rút kinh nghiệm.
            - Soạn 03 thiết kế bài dạy/SV (giáo án) và tập giảng dưới sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn; sau mỗi giờ tập giảng có nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm.
            - Mỗi SV giảng dạy trên lớp 01 tiết trong 3 tiết (theo thiết kế bài dạy) đã tập giảng và đã được giáo viên hướng dẫn góp ý, sửa chữa và chấp thuận. Thiết kế bài dạy (giáo án) lên lớp phải được giáo viên hướng dẫn duyệt trước 03 ngày.
            4. Viết Báo cáo thu hoạch
          - Mỗi nhóm (3-4 sinh viên) thực tập sư phạm viết một Báo cáo thu hoạch dưới dạng bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục về các nội dung ở các mục 1, 2, 3 nêu trên. Báo cáo thu hoạch có độ dài ít nhất 10 trang (được đánh vi tính, trình bày trên khổ giấy A4; theo mẫu quy định của Trường Đại học Phú Yên).
- GV hướng dẫn thực tập chủ nhiệm chấm, cho điểm Báo cáo thu hoạch của nhóm sinh viên và trực tiếp nộp Báo cáo thu hoạch này cho Trưởng ban chỉ đạo thực tập cấp trường trước khi kết thúc đợt thực tập 2 ngày (Báo cáo thu hoạch phải có chữ ký xác nhận của Ban chỉ đạo và đóng dấu của Trường thực tập). Điểm Báo cáo thu hoạch của nhóm được tính cho mỗi sinh viên.
            * Làm bài tập nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục học: Sinh viên thực hiện theo kế hoạch của Trưởng bộ môn Tâm lý - Giáo dục Trường Đại học Phú Yên sau khi kết thúc đợt thực tập.
III. TIẾN TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
1. Tuần 1 (từ ngày 02/3/2015 đến ngày 08/3/2015)
            - Ngày 02/3/2015 sinh viên đến cơ sở thực tập:
            - Ổn định tổ chức.
            - Ban chỉ đạo TTSP cơ sở gặp mặt đoàn thực tập.
            - Tổ chức cho sinh viên đoàn TTSP nghe báo cáo để tìm hiểu thực tế giáo dục.
- Ban chỉ đạo cấp trường tổ chức cho sinh viên dự giờ, thống nhất các nội dung chuyên môn và quan điểm đánh giá.
            - Sinh viên có nhiệm vụ:
            + Lập  kế hoạch thực tập tổng thể cả đợt, trong tuần, ngày.
            + Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thực tập tại các lớp thực tập.
+ Kiến tập các hoạt động dạy học.
+ Tìm hiểu các chủ đề giáo dục tiến hành thực hiện trong năm học và trong thời gian thực tập.
+ Làm quen với lớp, học sinh; nắm bắt các công tác hoạt động của nhà trường; Đăng ký nội dung đề tài viết Báo cáo thu hoạch.
+ Thực hiện các hoạt động TTSP theo kế hoạch của BCĐ trường thực tập.   
            - Cơ sở thực tập có nhiệm vụ:
+ Hướng dẫn sinh viên làm quen với lớp thực tập.
+ Tổ chức các hoạt động dạy học, chủ nhiệm, công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho sinh viên kiến tập. 
+ Tổ chức các hoạt động giáo dục và giảng dạy, viết Báo cáo thu hoạch cho sinh viên kiến tập.
+ Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị và thực hiện kế hoạch giảng dạy.
            2. Tuần thứ 2 (từ ngày 09/3/2015 đến ngày 15/3/2015)
            - Sinh viên thực tập các hoạt động giáo dục: dự giờ giảng dạy, chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch.
            - Thực hiện theo kế hoạch TTSP ở các nội dung: Chủ nhiệm, giảng dạy, các hoạt động khác…
            - Cơ sở thực tập:      
               + Hướng dẫn và đánh giá, rút kinh nghiệm các tiết giảng tập của sinh viên, hướng dẫn sinh viên làm công tác chủ nhiệm…
    + Tổ chức đánh giá, xếp loại rút các tiết giảng tập của sinh viên.
3. Tuần thứ 3 (từ ngày 16/3/2015 đến ngày 21/3/2015)
- Sinh viên tiếp tục thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.
- Tiếp tục tổ chức đánh giá, xếp loại rút các tiết giảng tập của sinh viên.
            - Cơ sở thực tập tiến hành tổ chức đánh giá toàn diện sinh viên cuối đợt.
            - Hoàn thành hồ sơ TTSP của đoàn, cá nhân sinh viên .
- Đại diện sinh viên được phân công có nhiệm vụ tổng hợp và hoàn thành hồ sơ của đoàn theo quy định.
- Các cơ sở TTSP tổ chức tổng kết đợt TTSP tại trường.
- Sinh viên hoàn thành đợt TTSP vào ngày 21/3/2015.          
           
Iv. NHIỆM VỤ THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
 
1. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cơ sở TTSP  
            - Đón tiếp, tạo điều kiện thuận lợi về tinh thần và vật chất cho sinh viên TTSP.
            - Tổ chức báo cáo về tình hình KT-XH của địa phương và của Nhà trường cho SV.
            - Cử giáo viên có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm hướng dẫn TTSP (Là những giáo viên đã hết thời gian tập sự).
            - Lập kế hoạch hướng dẫn sinh viên thực tập, xác định yêu cầu, nội dung từng mặt hoạt động, lập tiến trình biểu và các giải pháp tổ chức thực hiện.
            - Quản lý sinh viên trong thời gian TTSP; xác nhận, cho phép sinh viên được vắng mặt khi có lý do chính đáng.
            - Đánh giá, xếp loại, nhận xét sinh viên khi kết thúc đợt TTSP.
            - Đề nghị khen thưởng SV có thành tích, kỷ luật SV vi phạm nội quy, quy chế TTSP.
            - Tổ chức tổng kết TTSP để rút kinh nghiệm cho các năm sau.
            - Báo cáo kết quả; lập hồ sơ TTSP của Đoàn TTSP và của từng SV gởi cho Trường Đại học Phú Yên sau khi kết thúc đợt thực tập.
            2. Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn
            - Hướng dẫn sinh viên TTSP theo sự phân công của Ban chỉ đạo cơ sở TTSP.
            - Phối hợp với Đại diện sinh viên hướng dẫn SV thực tập theo kế hoạch.
            - Nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho SV phát huy tính sáng tạo trong quá trình TTSP.
            - Giúp SV tìm hiểu, nắm vững đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng và thực tế giáo dục địa phương, làm quen với các nhiệm vụ của người giáo viên.
            - Ký duyệt kế hoạch thực tập, kế hoạch giảng dạy (kế hoạch và tổ chức hoạt động) của SV; nhận xét,  đánh giá kết quả TTSP của SV theo nhiệm vụ được phân công.
            - Trao đổi kinh nghiệm với sinh viên về TTSP, góp ý và bồi dưỡng cho sinh viên về phương pháp dạy học, phương pháp tổ chức hoạt động của cấp học, bậc học.
            - Đánh giá kết quả TTSP của SV đảm bảo tính khách quan, công bằng.
            3. Nhiệm vụ của Đại diện sinh viên đoàn TTSP
            - Mỗi đoàn TTSP, Ban chỉ đạo TTSP Trường Đại học Phú Yên cử 01 sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm và năng lực, được các SV trong Đoàn TTSP tín nhiệm làm Đại diện sinh viên trong thời gian TTSP.
- Đại diện sinh viên là cầu nối giữa Trường Đại học Phú Yên, với Ban chỉ đạo cơ sở TTSP, góp phần tổ chức thực hiện tốt các nội dung hoạt động của đợt TTSP;
            - Giúp Ban chỉ đạo cơ sở TTSP quản lý, tổ chức các hoạt động của Đoàn TTSP.
            4. Nhiệm vụ của sinh viên TTSP
            - Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định TTSP; thực hiện đúng và có chất lượng các nội dung TTSP theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo và GV cơ sở TTSP. 
            - Trong thời gian TTSP, sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như GV của cơ sở TTSP. Khi vắng mặt phải có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của Trưởng ban chỉ đạo cơ sở TTSP bằng văn bản (có Giấy xin phép).
            - Có quan hệ tốt với cán bộ, GV, học sinh và nhân dân địa phương; thể hiện hành vi văn minh, lịch sự trong các quan hệ với nhà trường và địa phương.
            - Có quyền khiếu nại kết quả TTSP của cá nhân hoặc của Đoàn TTSP (nếu thấy cần thiết) với Ban chỉ đạo cơ sở TTSP hoặc Ban chỉ đạo TTSP cấp trên.
 
V. ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
- Các nội dung TTSP1 của SV phải được đánh giá, xếp loại theo quy định hướng dẫn.
- Giáo viên hướng dẫn thực tập giảng dạy chịu trách nhiệm đánh giá và quyết định điểm thực tập giảng dạy.
- Giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá, quyết định điểm thực tập chủ nhiệm và Báo cáo thu hoạch.
- Điểm Ý thức tổ chức kỷ luật do SV tự đánh giá, xếp loại, sau đó nhóm SV bình xét; giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm đánh giá, xếp loại và cho điểm.
- Điểm tổng hợp TTSP1 của SV là điểm trung bình cộng các nội dung thực tập: Giảng dạy (GD) hệ số 1, Chủ nhiệm lớp (CNL) hệ số 2, Báo cáo thu hoạch (BCTH) hệ số 2 và Ý thức tổ chức kỷ luật (TCKL) hệ số 1.
 
 
Điểm TTSP1 = (GD + CNL x 2 + BCTH x 2 + TCKL) : 6
 
 
            - Sinh viên vắng mặt trên 20% số thời gian quy định của đợt TTSP1, sẽ không được xét đánh giá kết quả TTSP. Những sinh viên này phải thực tập lại theo kế hoạch TTSP1 của khóa học tiếp theo vào năm sau.
            1. Đánh giá Thực tập giảng dạy
- Giáo viên hướng dẫn thực tập giảng dạy chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đánh giá nội dung này. Số lượng tiết dạy để đánh giá: 01 tiết/sinh viên/đợt.
- Thang điểm đánh giá tiết dạy: 20 điểm/tiết (trên phiếu).
- Tiêu chí và điểm đánh giá kết quả thực tập giảng dạy (theo mẫu, 01 phiếu đánh giá/sinh viên/ đợt TTSP).
          - Quy định xếp loại:
            + Loại Giỏi: từ  9 đến 10 điểm.                 
            + Loại Khá: từ  7 đến cận 9 điểm. 
+ Loại Đạt: từ  5 đến cận 7 điểm.
+ Chưa đạt: dưới 5 điểm.
*Lưu ý: Sinh viên giảng dạy để đánh giá phải nộp thiết kế bài dạy (giáo án) cho GV hướng dẫn trước 3 ngày và sau khi được duyệt mới được giảng dạy để đánh giá.
2. Đánh giá Thực tập chủ nhiệm
- Giáo viên hướng dẫn thực tập hoạt động chủ nhiệm chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đánh giá nội dung này.
- Tiêu chí và điểm đánh giá theo mẫu (01 phiếu đánh giá/sinh viên/ đợt TTSP)
            - Quy định xếp loại:
            + Loại Giỏi: từ  9 đến 10 điểm.                 
            + Loại Khá: từ  7 đến cận 9 điểm. 
+ Loại Đạt: từ  5 đến cận 7 điểm.
+ Chưa đạt: dưới 5 điểm.
* Lưu ý: SV vi phạm  một trong những điểm dưới đây sẽ bị xếp vào loại chưa đạt:  
            - Nhận thức sai quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách giáo dục của  Đảng và Nhà nước.
            - Xúc phạm nhân cách học sinh. 
            3. Đánh giá Báo cáo thu hoạch
- Giáo viên hướng dẫn thực tập hoạt động chủ nhiệm chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đánh giá nội dung này.
- Tiêu chí và điểm đánh giá theo mẫu (01 phiếu đánh giá/sinh viên/ đợt TTSP)
            - Quy định xếp loại:
            + Loại Giỏi: từ  9 đến 10 điểm.                 
            + Loại Khá: từ  7 đến cận 9 điểm. 
+ Loại Đạt: từ  5 đến cận 7 điểm.
+ Chưa đạt: dưới 5 điểm.
*Lưu ý: Sinh viên không viết Báo cáo thu hoạch sẽ không được đánh giá.
            4. Đánh giá Ý thức tổ chức kỷ luật
            - Giáo viên hướng dẫn hoạt động thực tập chủ nhiệm chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đánh giá Ý thức tổ chức kỷ luật (TCKL) của sinh viên TTSP.
            - Ý thức tổ chức kỷ luật của sinh viên trong đợt TTSP được xếp theo năm loại: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.
          - Cuối đợt TTSP, giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm tổ chức cuộc họp xếp loại Ý thức TCKL của sinh viên. Mỗi sinh viên tự nhận xét và tự xếp loại quá trình chấp hành các quy định và nội quy TTSP; nhóm sinh viên TTSP nhận xét và xếp loại. GV hướng dẫn chủ nhiệm nhận xét và thống nhất xếp loại.
            - Quy trình đánh giá xếp loại ý thức TCKL phải được tiến hành từ khâu xếp loại trước rồi mới quy thành điểm. Quy trình được thực hiện như sau:
          - Căn cứ  kết quả  xếp loại, giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm quy đổi thành điểm như sau:
            + Loại Tốt: 10 hoặc 9 điểm.                       + Loại Yếu: 4 hoặc 3 điểm.
            + Loại Khá: 8 hoặc 7 điểm.                                    + Loại Kém: dưới 3 điểm.
+ Loại Trung bình: 6 hoặc 5 điểm.
- Điểm Ý thức tổ chức kỷ luật của sinh viên được đánh giá  là điểm nguyên.
5. Quy định về đánh giá điểm
            - Đánh giá và chấm điểm theo thang điểm 10 (phiếu đánh giá tiết giảng dạy theo thang điểm 20).
            - Giáo viên cho điểm từng tiêu chí điểm lẻ đến 0,25 điểm.
             - GV hướng dẫn chấm, ghi nhận xét vào phiếu, ký tên và ghi rõ họ tên.
             - Điểm từng mặt hoạt động và Điểm TTSP1 được tính đến 2 chữ số thập phân.
            - Điểm Ý thức tổ chức kỷ luật chỉ lấy số nguyên.
            6. Quy định về làm tròn số và Điểm tổng hợp TTSP1
            Việc làm tròn số được thực hiện như sau: Làm tròn và lấy đến hai chữ số thập phân.
            Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn X có kết quả như sau:
            - Điểm Thực tập giảng dạy là         : 8.25
            - Điểm Thực tập chủ nhiệm là        : 7.25
            - Điểm Báo cáo thu hoạch là          : 8.5
            - Điểm Ý thức tổ chức kỷ luật là    : 9.0
            * Điểm Tổng hợp TTSP1 của sinh viên Nguyễn Văn X là:
        - Giảng dạy (GD)                              : hệ số 1
        - Chủ nhiệm lớp (CNL)                   : hệ số 2
        - Báo cáo thu hoạch (BCTH)          : hệ số 2
        - Ý thức tổ chức kỷ luật (TCKL)    : hệ số 1.
 
Điểm TTSP1 =
(GD + CNL x 2 + BCTH x 2 + TCKL)
 
                                   6
 
* Điểm Tổng hợp TTSP1 của sinh viên Nguyễn Văn X là:
            8.25  + 7.25 x 2 + 8.5 x 2+ 9.0 : 6             = 8.125, quy tròn =  8.13 (Xếp loại GIỎI)
 
VI. QUY ĐỊNH XẾP LOẠI THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
            - Loại Xuất sắc đạt từ 9 đến 10 điểm.
            - Loại Giỏi đạt từ 8 đến cận 9 điểm.
            - Loại Khá đạt từ 7 đến cận 8 điểm.
            - Loại  Trung bình khá đạt từ 6 đến cận 7 điểm.
            - Loại  Trung bình đạt từ 5 đến cận 6 điểm.
            - Loại Yếu đạt từ 4 đến cận 5 điểm.
            - Loại  Kém đạt dưới điểm 4.
            * Sinh viên  loại Xuất sắc phải đạt loại Giỏi hoặc Tốt ở tất cả các nội dung TTSP.
      
VII. TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
 
1. Tại các cơ sở thực tập sư phạm (Trường thực tập)
            - Giáo viên hướng dẫn nhận xét, đánh giá, xếp loại và chuyển kết quả cho Ban chỉ đạo cơ sở TTSP xét duyệt.
            - Ban chỉ đạo cơ sở TTSP tổng hợp, duyệt kết quả thực tập, đề nghị khen thưởng, kỷ luật; Báo cáo tổng kết TTSP, tổ chức tổng kết TTSP, lập hồ sơ thực tập của từng SV và Đoàn TTSP, ký xác nhận và gửi cho Trường Đại học Phú Yên.
2. Ban Chỉ đạo TTSP cấp tỉnh
            - Tổng hợp kết quả; tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm TTSP.
            - Tuyên dương, khen thưởng CB, GV, SV có thành tích trong TTSP; công bố các kỷ luật (nếu có).
            - Lưu giữ hồ sơ TTSP của SV theo quy định hiện hành để làm cơ sở cho việc đánh giá sinh viên tốt nghiệp.
 
VIII. HỒ SƠ THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
            * Hồ sơ của Đoàn TTSP:
            1. Kế hoạch TTSP của đoàn.
            2. Bảng điểm tổng hợp kết quả TTSP của toàn đoàn.
            3. Báo cáo tổng kết TTSP của đoàn.
            4. Danh sách đề nghị khen thưởng, hồ sơ kỷ luật đối với sinh viên (nếu có).
            Được đựng vào túi hồ sơ có ghi các thông tin, ghi chú bên ngoài.
            * Hồ sơ của sinh viên TTSP:
            Mỗi sinh viên TTSP khi kết thúc đợt thực tập phải nộp hồ sơ TTSP gồm:
            1. Phiếu đánh giá kết quả tiết giảng dạy.
2. Phiếu đánh giá kết quả Thực tập giảng dạy.
3. Phiếu đánh giá kết quả Thực tập chủ nhiệm.
4. Phiếu đánh giá Báo cáo thu hoạch (Báo cáo thu hoạch nộp theo nhóm).
5. Phiếu đánh giá Ý thức tổ chức kỷ luật.
6. Phiếu tổng hợp đánh giá xếp loại TTSP1.
            * Tất cả các loại biểu mẫu, phiếu đánh giá, được đựng vào túi hồ sơ có ghi các thông tin, ghi chú bên ngoài.
            * Đại diện sinh viên chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ TTSP của đoàn và hồ sơ tất cả các cá nhân SV trong đoàn; gởi về Ban chỉ đạo TTSP cấp tỉnh (Phòng Đào tạo, Trường Đại học Phú Yên)
                Nơi nhận                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG                
- Ban chỉ đạo TTSP cấp tỉnh;                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Ban chỉ đạo TTSP Trường ĐH Phú Yên;
- Ban chỉ đạo cơ sở TTSP;
- Lưu: VT, ĐT.
 
 
 
                                                                                                   TS. Nguyễn Huy Vị

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

"Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc ." Ngạn ngữ Gruzia

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 1753

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29721

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1285308

Lịch âm dương