Chào mừng năm học mới 2017-2018.
04:39 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
RSS

Thông tin chung

Thời khóa biểu

Phóng sự ảnh

  • 4.jpg
  • sam_4853.jpg
  • hoi giang
  • sam_4931.jpg
  • sam_4846.jpg
  • img_20130928_142700.jpg

Liên kết website

Trang nhất » Tin tức » Ban giám hiệu

Bieu mau TTSP1 DHSP

Chủ nhật - 01/03/2015 21:04
Text Box: Mẫu số 1
Nhấn vào đây /uploads/news/2015_03/bieu-mau-ttsp1-dhsp.doc để tải
                PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY
                     (Dùng cho sinh viên trình độ đại học, TTSP1 ở trường THPT)
----------------------- -----------------
Họ và tên sinh viên: ………………………………………Ngành đào tạo:…………………………
Tên bài dạy:.......................................................................................Môn:........................................
Lớp:......................................Trường THPT………...................................................................................
Giáo viên dự giờ:…….……………………………………..Ngày dự giờ:…………..………………..
   
  Các
lĩnh vực
Tiêu chí Điểm tối
đa
Điểm đánh
Giá
  NỘI DUNG
(6 điểm)
1* Chính xác, khoa học (khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng; lập trường chính trị) 2  
  2 Đảm bảo tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm. 2  
  3 Liên hệ với thực tế (nếu có); có tính giáo dục. 2  
  PHƯƠNG PHÁP
(4 điểm)
4* Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung bài giảng. 2  
  5 Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học. 2  
  PHƯƠNG TIỆN
(4 điểm)
6* Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung bài giảng. 2  
  7 Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực; thiết kế bài giảng (giáo án) hợp lý. 2  
   
TỔ CHỨC
(4 Điểm)
8 Thực hiện linh hoạt các hoạt động trên lớp; phân phối thời gian hợp lý ở các nội dung, các hoạt động. 2  
  9* Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng học sinh khác nhau; học sinh hứng thú học tập. 2  
  KẾT
QUẢ

(2 điểm)
10 Đa số học sinh hiểu bài; nắm vững trọng tâm bài học; biết vận dụng kiến thức vào các bài luyện tập, thực hành. 2  
   
 
  Tổng cộng số điểm đạt được ………./20
XẾP LOẠI TIẾT DẠY
- Loại Giỏi: 17 -20 điểm; các tiêu chí 1, 4, 6, 9 phải đạt 2 điểm.
- Loại Khá: Từ 13 đến cận 17 điểm; các tiêu chí 1, 4, 9 phải đạt 2 điểm.                    
- Đạt yêu cầu: Từ 10 đến cận 13 điểm; các tiêu chí 1, 4 phải đạt 2 điểm.                                                                                                                            - Chưa đạt: dưới 10 điểm.
- Tiêu chí 10 có thể thay thế bằng kết quả khảo sát cuối giờ.
ĐIỂM TIẾT DẠY  
XẾP LOẠI  
             
                                                                                                          Ngày        tháng       năm 20…
                                                                                               Giáo viên dự giờ
                                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG………………………………….……                                    Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc
   
 
Mẫu số 2

                PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP GIẢNG DẠY
                             (Dùng cho sinh viên đại học TTSP1, ở trường THPT)
 
Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………Ngành đào tạo: …………………
Trường thực tập:…………………………………………….Lớp thực tập:……..……………
Họ và tên GVHD Thực tập giảng dạy:………..……………………………………………….
 
 
TT
                              
                                 Các yêu cầu đánh giá
Điểm tối đa Điểm đánh giá
1 Tham gia đầy đủ và có ý thức các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn trường phổ thông. 4  
2 Xây dựng kế hoạch thực tập giảng dạy một cách nghiêm túc, cụ thể, đầy đủ và hợp lý. 4  
3 Dự giờ của GV phổ thông đủ số tiết qui định, ghi chép và tham gia tổ chức rút kinh nghiệm có hiệu quả. 4  
4 Thiết kế bài dạy (giáo án) soạn đúng yêu cầu, chu đáo, logic và có tính sáng tạo. 4  
5 Tiến hành tập giảng và rút kinh nghiệm đúng qui định, nghiêm túc và có hiệu quả. 4  
6 *Điểm đánh giá 01 tiết giảng dạy trên lớp.
 
20  
  TỔNG CỘNG  
   ………./40
    
*Lưu ý: Điểm đánh giá kết quả thực tập giảng dạy toàn đợt được chia cho 4  để quy về thang điểm 10
               (lấy đến 2 chữ số ở  phần  thập  phân) để xếp loại theo qui định sau:                            
            + Loại Giỏi: từ  9 đến 10 điểm.                                        
            + Loại Khá: từ  7 đến cận 9 điểm.
+ Loại Đạt : từ  5 đến cận 7 điểm.
+ Chưa đạt: dưới 5 điểm.
 
            KẾT QUẢ:
- Điểm thực tập giảng dạy (toàn đợt):……………
- Xếp loại:……………………....
 
 
                    ……., ngày …   tháng …   năm 20…
                          GVHD Thực tập giảng dạy
                                 (Ký và ghi rõ họ, tên )
 
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG………………………………….……                                    Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc
   
Text Box: Mẫu số 3                                                                              
 
                   PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP CHỦ NHIỆM
                                                THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
                                                       Năm học 2014 - 2015
 
Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………Ngành đào tạo: …………………
Trường thực tập : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .Lớp chủ nhiệm : . . . . . . . .
Họ và tên GVHD Thực tập chủ nhiệm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
TT
 
Các yêu cầu đánh giá
Điểm tối đa Điểm đánh giá
1 Tham gia đầy đủ và có ý thức các buổi sinh họat của nhóm, đoàn thực tập và của trường thực tập. 1  
2 Xây dựng kế hoạch công tác của lớp trong tuần một cách nghiêm túc, cụ thể, đầy đủ và hợp lí. 1  
3 Tổ chức các buổi sinh hoạt lớp vào đầu tuần, cuối tuần một cách khoa học, hiệu quả và hấp dẫn. 1  
4 Tổ chức các hoạt động giáo dục cho lớp học có hiệu quả. 1  
5 Huy động được các lực lượng (các tổ chức) tham gia vào công tác giáo dục học sinh. 1  
6 Phát hiện đúng vấn đề về công tác giáo dục học sinh nói chung và học sinh cá biệt nói riêng, đề xuất được với giáo viên hướng dẫn các biện pháp giải quyết hợp lý và có tính khả thi.  
1
 
7 Ứng xử đúng mực trong giao tiếp với giáo viên, cán bộ và công nhân viên tại trường thực tập. 1  
8 Có tác phong sư phạm của người thầy giáo, gương mẫu trước học sinh. 1  
9 Được đồng nghiệp tôn trọng và tin tưởng, được học sinh kính trọng và tin yêu. 1  
10 Lớp học có những tiến bộ cụ thể trong thời gian thực tập. 1  
Tổng cộng   .. ……./10 điểm
 
             Qui định xếp loại:                                                             
+ Loại Giỏi: từ  9 đến 10 điểm.                             XẾP LOẠI: …………………..
            + Loại Khá: từ  7 đến cận 9 điểm.
+ Loại Đạt : từ  5 đến cận 7 điểm.
+ Chưa đạt: dưới 5 điểm.
              ………………, ngày       tháng      năm 20...                       
                                                                                             GVHD Thực tập chủ nhiệm
                                                                                                              (Họ, tên và chữ ký)
 
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG………………………………….……                                    Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc
   
Text Box: Mẫu số 4

                     PHIẾU ĐÁNH GIÁ Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT

                                                   THỰC TP SƯ PHẠM 1
                                                       Năm học 2014 - 2015
 
- Họ và tên sinh viên TTSP: ………………………………Ngành đào tạo: ……………
- Trường TTSP:……………………………..……………………………………………
- Họ và tên GVHD Thực tập chủ nhiệm:………………..……………………………….
 
1. Nhận xét đánh giá của sinh viên và nhóm sinh viên TTSP
 
Sinh viên tự nhận xét và đánh giá Nhóm sinh viên TTSP nhận xét và đánh giá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tự xếp loại: ………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bình xét và xếp loại:………………..
 
2. Nhận xét của GVHD thực tập chủ nhiệm:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
3. Kết quả:
- Điểm Ý thức tổ chức kỷ luật:…………
- Xếp loại:………………………………..
 
                         ………… ngày …   tháng …   năm 20
            SINH VIÊN TTSP                                                     GVHD THỰC TẬP CHỦ NHIỆM 
          (Họ, tên và chữ ký)                                                                      (Họ, tên và chữ ký)
 
 
 
 
 
 
 
       UBND TỈNH PHÚ YÊN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                             Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc
   
Text Box: Mẫu số 4a                                                                             
 
       HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT
                                              THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
                                                  Năm học: 2014 - 2015
 
Xếp loại YÊU CẦU Điểm
 
 
 
 
TỐT
- Chấp hành tốt quy chế TTSP, nội quy TTSP và các qui định, nội dung, yêu cầu của đợt TTSP.
 - Thực hiện tích cực, đầy đủ nhiệm vụ TTSP, có ý thức tổ chức kỷ luật; không vi phạm nội quy TTSP của Trường Đại học và cơ sở thực tập trong thời gian TTSP.
- Tích cực, có ý thức tự giác gương mẫu tham gia các hoạt động chuyên môn, phong trào của cơ sở thực tập.
- Có ý thức tự giác học tập và rèn luyện, nhiệt tình tất cả các hoạt động của đoàn TTSP.
 
 
 
 
 
9 hoặc 10
 
 
 
 
 
KHÁ
- Thực hiện nghiêm túc quy chế TTSP, nội quy TTSP và các qui định, nội dung, yêu cầu của đợt TTSP.
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ TTSP, có ý thức tổ chức kỷ luật; không vi phạm nội quy TTSP của Trường Đại học và cơ sở thực tập trong thời gian TTSP.
- Có ý thức tham gia các hoạt động chuyên môn, phong trào của cơ sở thực tập.
- Nghỉ 1 hoặc 2 ngày có lý do.
 
 
 
 
 
7 hoặc  8
 
 
TRUNG BÌNH
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ TTSP.
- Vi phạm 1 trong những nội dung sau :
  + Nghỉ 3 - 4 ngày có lý do.
  + Nghỉ 1 ngày không có lý do.
- Vi phạm quy chế thực tập, nội quy của cơ sở thực tập ở mức độ nhắc nhở.
 
 
 
 
 5 hoặc 6
 
YẾU
- Vi phạm quy chế thực tập sư phạm, nội quy của cơ sở thực tập ở mức độ cảnh cáo trở lên.
- Kết quả thực tập không đạt yêu cầu.
 
  
 3 hoặc 4
 
KÉM
- Vi phạm quy chế thực tập sư phạm, nội quy của cơ sở thực tập ở mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Kết quả thực tập không đạt yêu cầu.
 
 
  Dưới 3
 
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG………………………………….……                                    Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc
   
 Text Box: Mẫu số 5
                  PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO THU HOẠCH
                                               THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
                                                        Năm học: 2014 - 2015

 
 
 

- Họ và tên sinh viên TTSP:…………………………………Nhóm:………...……………..
- Trường TTSP:…………………………………………………………………………………
- Giáo viên hướng dẫn TT chủ nhiệm:……………………………………………………….
 
TT Tiêu chí Điểm tối đa Điểm đánh giá
1 Báo cáo thu hoạch có hình thức trình bày đẹp, trang nhã.
 
1  
2 Cấu trúc của Báo cáo thu hoạch hợp lý, chặt chẽ.
 
2  
3 Nội dung:
- Chính xác, khoa học, phong phú.
- Tính hàm súc của nội dung báo cáo.
Phương pháp nghiên cứu phù hợp.
 
 
2
2
1
 
4 Bài học kinh nghiệm được rút ra từ Báo cáo thu hoạch
(sâu sắc; có tính thực tiễn cao)
 
2  
   
TỔNG CỘNG
 
……../10 điểm
                                              
                                                                                                 XẾP LOẠI: ………………...
         *Lưu ý:                                          
- Báo cáo thu hoạch được nhóm sinh viên TTSP đánh vi tính, theo mẫu quy định của Trường Đại học Phú Yên.
- Phiếu đánh giá Báo cáo thu hoạch của nhóm được sử dụng để tính điểm cho mỗi sinh viên thuộc nhóm.
- Qui định xếp loại:                                                             
+ Loại Giỏi: từ  9 đến 10 điểm.                 
            + Loại Khá: từ  7 đến cận 9 điểm.
+ Loại Đạt : từ  5 đến cận 7 điểm.
+ Chưa đạt: dưới 5 điểm.
 
              …………, ngày …   tháng …   năm 20…
                                                                                                GVHD Thực tập chủ nhiệm   
                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ, tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG………………………………….……                                    Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc
   
 Text Box: Mẫu số 6
 
                              PHIẾU TỔNG HỢP NHẬN XÉT
KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM 1
Năm học 2014 - 2015

 
 
 

Họ và tên sinh viên thực tập: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nam (nữ) . . .  . .
Khoa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngành học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
Trường thực tập: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Họ và tên GVHD Thực tập giảng dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……
Họ và tên GVHD Thực tập chủ nhiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….
 
I. NHẬN XÉT
1. Thực tập giảng dạy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
2. Thực tập chủ nhiệm : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
3. Ý thức tổ chức kỷ luật: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
4. Báo cáo thu hoạch: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. KẾT QUẢ (ĐIỂM)
 
1. Thực tập giảng dạy (hệ số 1)      : .....................
2. Thực tập chủ nhiệm (hệ số 2)    : .....................
3. Ý thức tổ chức kỷ luật (hệ số 1)            :………..........
4. Báo cáo thu hoạch (hệ số 2)       :…………......

 
           

 
Điểm tổng hợp:                                            Xếp loại TTSP1:
 
                                                                                    …..…………, ngày      tháng      năm 20…
                                                                                                   TRƯỞNG BCĐ CẤP TRƯỜNG
                                                                                                               (Ký tên và đóng dấu)
 
 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG………………………………….……                                    Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc
   
 Text Box: Mẫu số 7

                       BẢNG TỔNG HỢP XẾP LOẠI

                  KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM 1, NĂM HỌC 2014-2015
 
 
TT
 
 
 
Họ và tên sinh viên
Điểm các nội dung thực tập
 
 
Điểm
TTSP1
 
 
Xếp loại
Giảng dạy
 
(Hệ số 1)
Chủ nhiệm lớp
(Hệ số 2)
Báo cáo thu hoạch
(Hệ số 2)
Ý thức tổ chức kỷ luật
(Hệ số 1)
1.                     
2.                     
3.                     
4.                     
5.                     
6.                     
7.                     
8.                     
9.                     
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                 
18.                 
19.                 
20.                 
21.                 
22.                 
23.                 
24.                 
25.                 
26.                 
 
·        Tổng hợp kết quả:
- Loại Xuất sắc     : ……….SV, Đạt tỷ lệ:……….%
- Loại Giỏi                        : ……….SV, Đạt tỷ lệ:……….%
- Loại Khá                        : ……….SV, Đạt tỷ lệ:……….%
- Loại Trung bình khá :…..SV, Đạt tỷ lệ:……….%
- Loại Trung bình: . . ……  SV, Đạt tỷ lệ:……….%
- Loại Yếu             : ……….SV, Đạt tỷ lệ:……….%
- Loại Kém           : ……….SV, Đạt tỷ lệ:……….%
 
                                                                                    …………, ngày ……tháng……năm 20…
                                                                              TRƯỞNG BCĐ CẤP TRƯỜNG        
                                                                                         (Ký tên và đóng dấu)
 
 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG………………………………….……                                    Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc
   
 
Text Box: Mẫu số 8      BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM 1 
CỦA BAN CHỈ ĐẠO TTSP TRƯỜNG  ........................................ ………  
-----------------------------------------------------------
 
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Số lượng:
     - Tổng số SV thực tập: ............, Nam: ..........., Nữ: ............, Hệ đào tạo:..............................
     - Số vắng, bỏ TTSP, đến muộn (lý do, ghi rõ họ tên, ngành).
2. Ban chỉ đạo và GV hướng dẫn: (họ tên, nhiệm vụ được giao).  
3. Thời gian thực tập: Có tiến hành theo đúng hướng dẫn của Bộ và trường không? Nếu có điều
gì thay đổi thì nêu ví dụ.
4. Đặc điểm tình hình: Nêu những thuận lợi và khó khăn chính. Nếu trường PT đã có những việc làm tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn hoạt động thì nêu cụ thể.
II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TTSP
1. Chuẩn bị, thâm nhập, tìm hiểu thực tế trường phổ thông, địa phương, học sinh.
2. Nêu kế hoạch tiến hành, phương pháp chỉ đạo, kết quả của việc chấp hành quy chế
TTSP của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn của Trường Đại học Phú Yên, của Ban chỉ đạo thực tập cấp tỉnh.
3. Ưu điểm, nhược điểm của đợt TTSP
    - Uư điểm:
    - Nhược điểm:
III. ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN TTSP VỀ CÁC MẶT
1. Ý thức tổ chức kỷ luật:
2. Báo cáo thu hoạch:Tinh thần, ý thức thâm nhập, tìm hiểu thực tế giáo dục, nghe báo cáo, kết quả.
3. Thực tập chủ nhiệm lớp:
     Các hoạt động về tổ chức sinh hoạt lớp, công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động phong trào; Cần làm rõ các mặt sau:
     - Tinh thần trách nhiệm, tình cảm của SV qua các hoạt động giáo dục.
     - Nêu và phân tích các kết quả cụ thể; chú ý làm rõ việc vận dụng lý luận giáo dục, tâm lý  qua các hoạt động này.
4. Thực tập giảng dạy:
     - Chỉ đạo dự giờ, rút kinh nghiệm.
     - Đánh giá trình độ kiến thức văn hóa, nghiệp vụ dự giờ, giảng dạy trên lớp và các hoạt động phục vụ giảng dạy, học tập.
     - Nhận xét về chất lượng đào tạo, thực hành nghiệp vụ sư phạm.
IV. NHỮNG KINH NGHIỆM ĐƯỢC RÚT RA VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Nội dung đào tạo của các khoa: tốt, chưa tốt về mặt nào?
2. Phương thức đào tạo: về thời gian TTSP1, về chế độ chính sách…
3. Ban chỉ đạo thực tập trường cho ý kiến về: Các văn bản về TTSP (hướng dẫn thực hiện nội dung, kế hoạch tiến hành các bước, đánh giá kết quả TTSP của SV...) và những vấn đề khác.
V. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
     Danh sách đề nghị khen thưởng SV. Nếu có trường hợp kỷ luật phải có hồ sơ kèm theo. Mỗi trường TTSP bình chọn và giới thiệu khen thưởng toàn diện 01 sinh viên để Ban chỉ đạo TTSP cấp tỉnh khen thưởng.
- Họ tên SV:…; Lớp:…, Ngành đào tạo:…; Cấp khen thưởng:…
                                                                                                ………, ngày     tháng    năm 20…
                                                                                                 TRƯỞNG BCĐ CẤP TRƯỜNG
                                                                                         (Ký tên và đóng dấu)

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến


   
Quản trị
 Nguyễn Song Toàn
0934.921.821
Email:
nstoan.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn

------------------------
   
Văn phòng
 Nguyễn Thị Như Linh
 0573.886.289
Email: 
ntnlinh.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn


 

Lời hay ý đẹp

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng. FRANKLIN (MỸ)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website nên bổ sung những phần nào?

Diễn đàn cho phụ huynh, học sinh

Học bạ trực tuyến

Xem điểm trực tuyến

Giới thiệu sách

Khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 665

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26173

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1281760

Lịch âm dương