Chào mừng năm học mới 2017-2018.

Trang nhất » Lịch công tác » TKB Khối 10

04:26 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
RSS

Thời khoá biểu sáng chiều

Thứ sáu - 25/07/2014 09:33
Trường THPT TRẦN BÌNH TRỌNG        
Học kỳ 2          
Năm học 2013-2014          
             
      Lớp 12A    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Hóa học Lịch sử GDCD Toán Văn học
2 Sinh vật Hóa học Hóa học Văn học Toán Tiếng Anh
3 Toán KTCN Vật lý Văn học Hóa học Toán
4 Toán Địa lý Sinh vật Tiếng Anh Địa lý Toán
5 Văn học Tin học Sinh vật Tiếng Anh Vật lý Sinh hoạt
             
      Lớp 12B    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Sinh vật Tiếng Anh Văn học Vật lý Hóa học
2 Văn học GDCD Lịch sử Toán KTCN Vật lý
3 Văn học Địa lý Toán Toán Địa lý Văn học
4 Tin học Toán Hóa học Sinh vật Tiếng Anh Văn học
5 Toán Toán Hóa học Sinh vật Tiếng Anh Sinh hoạt
             
      Lớp 12C    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn học Hóa học Sinh vật Địa lý Toán
2 Toán Văn học Tiếng Anh Sinh vật Tiếng Anh Toán
3 Toán Vật lý Lịch sử Tin học Tiếng Anh Văn học
4 Sinh vật Hóa học Toán Vật lý Văn học Hóa học
5 Văn học Địa lý Toán GDCD KTCN Sinh hoạt
             
      Lớp 12D    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Vật lý Tiếng Anh Vật lý Văn học
2 Văn học Toán Lịch sử Sinh vật Hóa học Văn học
3 Hóa học Sinh vật KTCN Sinh vật Văn học Hóa học
4 Địa lý Tin học Toán GDCD Toán Tiếng Anh
5 Tiếng Anh Văn học Toán Địa lý Toán Sinh hoạt
             
      Lớp 12E    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Sinh vật Địa lý Văn học Sinh vật
2 Hóa học Toán Sinh vật Tin học Văn học Địa lý
3 Văn học Tiếng Anh Vật lý Văn học Vật lý Tiếng Anh
4 Văn học Tiếng Anh Toán Toán KTCN Hóa học
5 Lịch sử GDCD Toán Toán Hóa học Sinh hoạt
             
      Lớp 12G    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ GDCD Văn học Lịch sử Hóa học Hóa học
2 Toán Văn học Vật lý Địa lý Vật lý Toán
3 Toán Văn học Toán Văn học Tiếng Anh Toán
4 Tiếng Anh KTCN Toán Văn học Sinh vật Địa lý
5 Hóa học Sinh vật Tiếng Anh Tin học Sinh vật Sinh hoạt
             
      Lớp 12H    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Vật lý KTCN Văn học Sinh vật Địa lý
2 Lịch sử Sinh vật GDCD Văn học Toán Hóa học
3 Tiếng Anh Sinh vật Tiếng Anh Địa lý Toán Toán
4 Hóa học Văn học Toán Tin học Hóa học Toán
5 Văn học Văn học Toán Vật lý Tiếng Anh Sinh hoạt
             
      Lớp 10A    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Tiếng Anh Toán Tin học Văn học Tiếng Anh
2 Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Lịch sử Văn học Sinh vật
3 Văn học Lịch sử Vật lý KTNN Vật lý GDCD
4 Toán Văn học KTNN   Vật lý Toán
5 Địa lý Hóa học Tin học   Hóa học Sinh hoạt
             
      Lớp 10B    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Hóa học Vật lý Văn học Hóa học KTNN
2 Địa lý Toán Vật lý Văn học Tin học GDCD
3 KTNN Toán Văn học Tin học Sinh vật Tiếng Anh
4 Lịch sử Văn học Tiếng Anh   Toán Tiếng Anh
5 Vật lý Lịch sử Tiếng Anh   Toán Sinh hoạt
             
      Lớp 10C    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Lịch sử Lịch sử Văn học Hóa học Tiếng Anh
2 Tiếng Anh Địa lý Sinh vật Tin học Vật lý KTNN
3 Tiếng Anh GDCD Tin học Tiếng Anh Văn học Hóa học
4 Vật lý Văn học Toán   Toán Vật lý
5 KTNN Văn học Toán   Toán Sinh hoạt
             
      Lớp 10D    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn học ToánHình Toán Tin học ToánHình
2 Vật lý Văn học Tin học Toán Hóa học Tiếng Anh
3 KTNN Hóa học KTNN Lịch sử Vật lý Vật lý
4 Tiếng Anh Địa lý GDCD   Văn học Sinh vật
5 Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử   Văn học Sinh hoạt
             
      Lớp 10E    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ ToánHình Tiếng Anh Tin học Văn học Tiếng Anh
2 KTNN Văn học Tiếng Anh Văn học Văn học Tiếng Anh
3 Toán Hóa học Lịch sử GDCD ToánHình KTNN
4 Toán Lịch sử Vật lý   Hóa học Sinh vật
5 Tin học Địa lý Vật lý   Vật lý Sinh hoạt
             
      Lớp 11A    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tiếng Anh Vật lý Hóa học Lịch sử Địa lý
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa học Toán Tin học
3 GDCD Văn học Tiếng Anh Vật lý Toán KTCN
4 Tin học Hóa học KTCN   Văn học Sinh vật
5 Chào cờ KTCN Toán   Văn học Sinh hoạt
             
      Lớp 11B    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Toán Lịch sử Văn học Vật lý KTCN
2 Tiếng Anh Toán Toán Toán Văn học KTCN
3 Địa lý KTCN Tin học Toán Văn học Hóa học
4 Sinh vật GDCD Hóa học   Tiếng Anh Hóa học
5 Chào cờ Tin học Vật lý   Tiếng Anh Sinh hoạt
             
      Lớp 11C    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vật GDCD KTCN Văn học Vật lý Tin học
2 Toán Tiếng Anh Hóa học KTCN Tin học Hóa học
3 Toán Vật lý Văn học KTCN Toán Toán
4 Địa lý Hóa học Văn học   Tiếng Anh Toán
5 Chào cờ Lịch sử Tiếng Anh   Tiếng Anh Sinh hoạt
             
      Lớp 11D    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Vật lý Toán Toán Tin học Hóa học
2 Hóa học Lịch sử Vật lý Toán KTCN Văn học
3 Hóa học Địa lý Tiếng Anh Tin học KTCN Văn học
4 Văn học Tiếng Anh Tiếng Anh   Toán Sinh vật
5 Chào cờ Tiếng Anh KTCN   Toán Sinh hoạt
             
      Lớp 11E    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học KTCN Vật lý KTCN Toán Văn học
2 Văn học KTCN Tiếng Anh Tin học Tin học Địa lý
3 Sinh vật GDCD Tiếng Anh Hóa học Tiếng Anh Toán
4 Toán Tiếng Anh Toán   Vật lý Toán
5 Chào cờ Hóa học Hóa học   Lịch sử Sinh hoạt
             
      Lớp 11G    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vật Tiếng Anh Tin học Toán Tiếng Anh Toán
2 GDCD Tiếng Anh Vật lý Toán Vật lý Toán
3 Tiếng Anh Toán KTCN Văn học Tin học Hóa học
4 Hóa học Văn học Hóa học   KTCN Địa lý
5 Chào cờ Văn học Lịch sử   KTCN Sinh hoạt
             
      Lớp 11H    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Tiếng Anh Hóa học Toán Văn học Sinh vật
2 Toán Tiếng Anh KTCN Vật lý Văn học Địa lý
3 Toán Toán Toán Tiếng Anh Hóa học Tin học
4 GDCD KTCN Vật lý   Lịch sử KTCN
5 Chào cờ Hóa học Văn học   Tiếng Anh Sinh hoạt
             
      Lớp 10G    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Toán Tiếng Anh Văn học Toán Sinh vật
2 KTNN Toán Vật lý Tiếng Anh Toán KTNN
3 Văn học Tin học Lịch sử Tiếng Anh Lịch sử Văn học
4 Tiếng Anh Vật lý Tin học   Hóa học Văn học
5 Chào cờ Địa lý Hóa học   Vật lý Sinh hoạt
             
      Lớp 10H    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Vật lý Tiếng Anh Tin học Văn học
2 Văn học Toán Lịch sử Văn học Tiếng Anh KTNN
3 KTNN Lịch sử Hóa học Toán Vật lý Địa lý
4 Sinh vật Tin học Tiếng Anh   GDCD Toán
5 Chào cờ Vật lý Tiếng Anh   Hóa học Sinh hoạt
             
      Lớp 10I    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Văn học Văn học Tiếng Anh ToánHình ToánHình
2 Toán Vật lý Văn học Văn học Hóa học Tin học
3 KTNN Hóa học Vật lý Lịch sử Vật lý KTNN
4 Địa lý Tiếng Anh Lịch sử   Tiếng Anh Sinh vật
5 Chào cờ Tiếng Anh Tin học   GDCD Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn