Chào mừng năm học mới 2017-2018.

Trang nhất » Lịch công tác » TKB Khối 10

04:33 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
RSS

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 1/9/2014

Thứ năm - 11/09/2014 10:08
Trường TRẦN BÌNH TRỌNG        
Học kỳ 1          
Năm học 2014-2015          
             
      Lớp 10A    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Vật lý GDCD Địa lý Ngoại ngữ Tin học
2 Toán Hóa học Lịch sử Vật lý Ngoại ngữ Toán
3 Tin học Địa lý Sinh vật   Hóa học Hóa học
4 KTNN Văn học Toán   Văn học Ngoại ngữ
5 Ngoại ngữ Văn học Toán   Văn học Sinh hoạt
             
      Lớp 10B    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn học Toán Toán Lịch sử Hóa học
2 Ngoại ngữ Văn học Tin học Toán Vật lý Tin học
3 Ngoại ngữ Vật lý GDCD   Văn học Toán
4 KTNN Hóa học Ngoại ngữ   Địa lý Sinh vật
5 Văn học Địa lý Ngoại ngữ   Hóa học Sinh hoạt
             
      Lớp 10C    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Hóa học Tin học Văn học Ngoại ngữ Văn học
2 Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ KTNN Ngoại ngữ Hóa học
3 Văn học Lịch sử Địa lý   GDCD Toán đại
4 Văn học Địa lý Toán   Hóa học Toán đại
5 Toán Vật lý Sinh vật   Vật lý Sinh hoạt
             
      Lớp 10D    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Địa lý Lịch sử Toán Văn học Toán
2 Toán Vật lý GDCD Văn học Hóa học Toán
3 Văn học Ngoại ngữ Tin học   Vật lý Tin học
4 Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ   Ngoại ngữ Hóa học
5 KTNN Hóa học Địa lý   Sinh vật Sinh hoạt
             
      Lớp 10E    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý Tin học Văn học
2 Toán Vật lý Ngoại ngữ Địa lý Địa lý Văn học
3 Văn học Văn học Hóa học   KTNN Toán
4 Ngoại ngữ Hóa học Sinh vật   GDCD Toán
5 Ngoại ngữ Tin học Toán   Hóa học Sinh hoạt
             
      Lớp 10G    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Vật lý Toán KTNN Hóa học Ngoại ngữ
2 Ngoại ngữ Hóa học Toán Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ
3 Ngoại ngữ Địa lý Văn học   Toán Văn học
4 Toán Tin học Địa lý   Sinh vật Văn học
5 Văn học GDCD Hóa học   Tin học Sinh hoạt
             
      Lớp 12A    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Ngoại ngữ Hóa học Văn học Ngoại ngữ Tin học
2 Tin học Ngoại ngữ Hóa học Địa lý Ngoại ngữ Hóa học
3 Sinh vật Vật lý Địa lý Toán Vật lý Toán
4 Toán Văn học KTCN Toán Lịch sử Toán
5 GDCD Văn học Lịch sử Sinh vật Văn học Sinh hoạt
             
      Lớp 12B    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn học Toán Vật lý Văn học Vật lý
2 Hóa học Văn học Địa lý KTCN Văn học Sinh vật
3 Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Địa lý Sinh vật Hóa học
4 GDCD Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Tin học
5 Tin học Toán Ngoại ngữ Toán Lịch sử Sinh hoạt
             
      Lớp 12C    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Vật lý Vật lý Toán Sinh vật
2 Văn học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh vật Tin học
3 Văn học GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử Văn học
4 Tin học Lịch sử Toán Địa lý Hóa học Văn học
5 Hóa học Hóa học Toán KTCN Địa lý Sinh hoạt
             
      Lớp 12D    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn học Địa lý Địa lý Vật lý Toán
2 Văn học Văn học Hóa học Tin học Lịch sử Toán
3 Toán đại Lịch sử Ngoại ngữ Sinh vật Tin học Sinh vật
4 Ngoại ngữ GDCD Văn học Toán đại Hóa học Ngoại ngữ
5 Ngoại ngữ Vật lý KTCN Toán đại Hóa học Sinh hoạt
             
      Lớp 12E    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử Toán
2 Ngoại ngữ Lịch sử Toán Vật lý Tin học Vật lý
3 Ngoại ngữ Văn học KTCN Địa lý Hóa học Sinh vật
4 Toán Sinh vật Hóa học Văn học Văn học Toán
5 Toán Địa lý Hóa học Văn học GDCD Sinh hoạt
             
      Lớp 12G    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Lịch sử Ngoại ngữ Tin học Địa lý Sinh vật
2 Toán GDCD Ngoại ngữ Văn học Hóa học Ngoại ngữ
3 Ngoại ngữ Tin học Vật lý Toán Lịch sử Văn học
4 Hóa học Vật lý Hóa học KTCN Toán Văn học
5 Văn học Sinh vật Toán Địa lý Toán Sinh hoạt
             
      Lớp 10H    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Văn học Hóa học Địa lý Ngoại ngữ Toán
2 GDCD Văn học Toán Văn học Ngoại ngữ Toán
3 Vật lý Lịch sử Vật lý   Sinh vật Tin học
4 Toán Hóa học Ngoại ngữ   KTNN Văn học
5 Chào cờ Hóa học Ngoại ngữ   Địa lý Sinh hoạt
             
      Lớp 10I    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Ngoại ngữ Tin học Văn học Ngoại ngữ KTNN
2 Hóa học Ngoại ngữ Toán Văn học Ngoại ngữ Toán
3 Sinh vật Địa lý Toán   Lịch sử GDCD
4 Vật lý Văn học Địa lý   Vật lý Tin học
5 Chào cờ Văn học Hóa học   Toán Sinh hoạt
             
      Lớp 10K    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Sinh vật Tin học
2 Toán Ngoại ngữ Tin học Hóa học Lịch sử Vật lý
3 Hóa học Văn học Văn học   Văn học KTNN
4 Hóa học Toán Văn học   Địa lý GDCD
5 Chào cờ Toán Địa lý   Ngoại ngữ Sinh hoạt
             
      Lớp 10L    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Lịch sử Toán Hóa học Địa lý Vật lý
2 Toán Địa lý Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ GDCD
3 Tin học Hóa học Ngoại ngữ   Ngoại ngữ Toán
4 KTNN Văn học Hóa học   Văn học Sinh vật
5 Chào cờ Văn học Tin học   Văn học Sinh hoạt
             
      Lớp 11A    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Toán Vật lý Toán
2 Hóa học Văn học Ngoại ngữ Toán Vật lý Toán
3 Sinh vật Vật lý KTCN Văn học Ngoại ngữ Hóa học
4 Toán GDCD Tin học   Địa lý Sinh vật
5 Chào cờ Lịch sử Văn học   Văn học Sinh hoạt
             
      Lớp 11B    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vật GDCD Ngoại ngữ Văn học Toán đại Toán đại
2 Vật lý Sinh vật Văn học Văn học Tin học KTCN
3 Toán Địa lý Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Toán
4 Ngoại ngữ Văn học Lịch sử   Ngoại ngữ Vật lý
5 Chào cờ Văn học Toán đại   Hóa học Sinh hoạt
             
      Lớp 11C    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán đại Văn học Lịch sử Vật lý Ngoại ngữ KTCN
2 Ngoại ngữ Văn học Toán đại Vật lý Ngoại ngữ Văn học
3 Vật lý Sinh vật Toán đại Văn học Toán Sinh vật
4 Hóa học Toán Ngoại ngữ   Tin học Hóa học
5 Chào cờ GDCD Văn học   Địa lý Sinh hoạt
             
      Lớp 11D    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vật Ngoại ngữ Hóa học Văn học Toán Vật lý
2 Toán Ngoại ngữ Sinh vật Ngoại ngữ Toán Vật lý
3 Toán Lịch sử Văn học Ngoại ngữ GDCD Văn học
4 Vật lý Văn học Văn học   Hóa học KTCN
5 Chào cờ Địa lý Toán   Tin học Sinh hoạt
             
      Lớp 11E    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Toán Sinh vật Vật lý GDCD Văn học
2 Sinh vật Tin học Hóa học Địa lý Ngoại ngữ Văn học
3 Văn học Ngoại ngữ Hóa học Văn học Vật lý Toán
4 Văn học Lịch sử Ngoại ngữ   Toán Toán
5 Chào cờ Ngoại ngữ KTCN   Toán Sinh hoạt
             
      Lớp 11G    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Tin học Toán Văn học Ngoại ngữ Sinh vật
2 Sinh vật Vật lý Ngoại ngữ Hóa học Địa lý Hóa học
3 Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Vật lý Toán Văn học
4 Toán Văn học KTCN   Toán Toán
5 Chào cờ Văn học Lịch sử   Vật lý Sinh hoạt
             
      Lớp 11H    
      Có tác dụng từ ngày    
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Vật lý Vật lý Hóa học Toán Toán
2 Văn học GDCD Lịch sử Vật lý Văn học Toán
3 Sinh vật Toán Sinh vật Tin học Văn học KTCN
4 Toán Ngoại ngữ Văn học   Ngoại ngữ Hóa học
5 Chào cờ Địa lý Ngoại ngữ   Ngoại ngữ Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn