Chào mừng năm học mới 2017-2018.

Trang nhất » Lịch công tác » Kế hoạch hoạt động năm

04:35 EDT Chủ nhật, 24/09/2017
RSS

Kế hoạch hoạt động chuyên môn của trường năm học 2016-2017

Thứ hai - 03/10/2016 10:16
SỞ GDĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
 
 
 

Số: 21 /KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

Phú Hòa, ngày 03 tháng 10 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động chuyên môn năm học 2016-2017

 
 
 

          Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016- 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017;
          Căn cứ Công văn số 781/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017;
          Trường THPT Trần Bình Trọng xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017 gồm những nội dung như sau:
I. Thực hiện kế hoạch giáo dục
- Tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, kiểm tra định kỳ và các hoạt động giáo dục khác;
- Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng các kế hoạch: Kế hoạch dạy học tự chọn; kế hoạch bồi dưỡng HSG; kế hoạch phụ đạo HS yếu; kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ; kế hoạch sử dụng trang thiết bị và ĐDDH; Kế hoạch làm sáng kiến, nghiên cứu KHSP ứng dụng; kế hoạch hội giảng, thao giảng và các cuộc thi,...các kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện;
- Tổ chức tốt các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh; Phối hợp với các Trung tâm GDTX, KTTH-HN để tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 11;
- Tổ Tiếng anh tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tiếng Anh theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016;
- Tăng cường tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; Tiếp tục tinh gọn hồ sơ, sổ sách của tổ/nhóm theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT- GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 1040/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2014 của Sở GDĐT.
II. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá
1. Đổi mới phương pháp dạy học
          - Tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học sát đối tượng, dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng;
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
-  Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh; Tích cực tham gia các cuộc thi như: Thi tiếng Anh trên mạng; thi giải toán, lý trên mạng; ...nhằm góp phần phát triển năng lực, thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống  cho học sinh.
- Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học;
3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh;
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, đề thi. Đề kiểm tra, đề thi phải theo ma trận đề và phải theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết; thông hiểu: vận dụng; vận dụng cao;
- Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng để đưa lên website của trường.
          III. Hoạt động chuyên môn trọng tâm
          - Các tổ/nhóm bộ môn đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá phù hợp với nội dung và hình thức thi THPT quốc gia 2017;
          - Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu, đồng thời phát động phong trào nhận đỡ đầu học sinh có học lực yếu, có hoàn cảnh gia đình khó khăn có nguy cơ bỏ học giữa chừng;
          - Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra trắc nghiệm đối với các môn thi trắc nghiệm lần đầu của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017;
          - Xây dựng 01 chủ đề dạy học tiêu biểu/ bộ môn/học kỳ để nộp Sở GDĐT;
          - Xây dựng 01 đề thi/môn (Toán, Ngữ văn, Anh văn) và 01 bài thi/ tổ hợp môn để nộp Sở (theo cấu trúc đề thi THPT quốc gia năm 2017);
          - Tham gia cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2016-2020;
          - Tích cực tham gia các cuộc thi do Sở GDĐT Phú Yên phát động trong năm học 2016-2017.
         
          IV. Nội dung, biện pháp thực hiện
 
Nội dung Yêu cầu Biện pháp
1.  Hồ sơ chuyên môn của tổ:
- Sổ quản lý và theo dõi CM; sổ theo dõi công tác CM; hồ sơ lưu hành nội bộ, sáng kiến; hồ sơ kiểm tra, đánh giá; phân phối chương trình; lưu trữ công văn của trường và cấp trên.
 
 
- Tất cả các tổ đều có kế hoạch tổ, trong đó phần quan trọng là kế hoạch về CM. Đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra
Các tổ chuyên môn phải có đủ sổ sách theo quy định
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Xây dựng được các hoạt động cụ thể và biện pháp thực hiện.
 
- Vào đầu năm học tổ trưởng phải thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Phần ghi biên bản sinh hoạt tổ/nhóm: phải được ghi chép cẩn thận, đầy đủ và phản ánh trung thực về nội dung sinh hoạt.
- Sau khi kết thúc năm học tổ trưởng sắp xếp và đóng tập để lưu trữ.
- Tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch và thông qua tổ góp ý. BGH duyệt kế hoạch các tổ chuyên môn trước khi thực hiện.
2. Hồ sơ giáo viên    
+ Về giáo án: soạn đầy đủ - Soạn giảng trước khi lên lớp 2 tuần.
- Sử dụng giáo án cũ phải có bổ sung, soạn mới các giáo án không còn phù hợp và soạn đúng, đầy đủ theo quy định
Tổ CM có kế hoạch kiểm tra giáo án, đặc biệt chú ý đến việc sử dụng giáo án điện tử. Cần lưu ý giáo án dạy bồi dưỡng, giáo án dạy phụ đạo.
+ Phiếu báo giảng Thực hiện theo quy định và kế hoạch của tổ - Hàng tuần GV lên lịch dạy của phiếu báo giảng để tổ trưởng ký duyệt.
- BGH kiểm tra hàng tháng.
+ Sổ dự giờ-ghi chép Ghi chép cẩn thận,  đầy đủ phần phương pháp của GV và phần nhận xét đóng góp của người đi dự. Ghi kết quả xếp loại tiết dạy - Tổ trưởng đôn đốc, nhắc nhở và tổ chức dự giờ cho giáo viên.
 
+ Sổ điểm cá nhân và điểm số
 
 
+ Thời gian chấm trả bài và vào điểm (sổ điểm và Smas)
- Cho điểm đúng thực chất, đúng quy định, đúng tiến độ. Tiến hành theo dõi, thống kê, báo cáo đúng thời gian.
- Bài 15' (không quá 1 tuần); bài kiểm tra 45' (không quá 2 tuần), sau khi trả bài GV phải vào điểm (sổ điểm và Smas) liền sau đó.
- GV vào điểm đúng thời gian quy định.
- Tổ trưởng kiểm tra thường xuyên sổ điểm cá nhân theo kế hoạch của tổ.
- Nhắc nhở GV điều chỉnh, sửa chữa nếu có sai sót. BGH kiểm tra việc lên điểm theo định kỳ hàng tháng.
3.  Nề nếp và hoạt động chuyên môn :
- Giảng dạy: đúng  giờ, đầy đủ, đạt hiệu quả cao.
- Nghỉ dạy phải có đơn xin phép và phải thông qua Tổ chuyên môn và được Hiệu trưởng.
- Dạy đủ và đúng chương trình, kế hoạch giảng dạy.
- Tổ trưởng có sổ theo dõi việc thực hiện nề nếp, việc  dạy thay, dạy bù, phụ đạo, ...
- Tổ chuyên môn kết hợp công tác kiểm tra nội bộ để kiểm tra.
- Dự giờ, thao giảng - BGH dự giờ ít nhất 1tiết/gv/năm.
- TT, TP dự giờ ít nhất 2tiết/gv/năm.
- Mỗi giáo viên dự giờ ít nhất 18tiết/năm,
- Mỗi tổ chuyên môn tổ chức thao giảng ít nhất 1tiết/tháng
- Dự giờ phải có ghi chép và nhận xét cẩn thận
- Trong sinh hoạt tổ, tổ chức góp ý, rút kinh nghiệm cụ thể các tiết dạy để học tập và giúp đỡ đồng nghiệp.
- Những trường hợp dự giờ không đủ tiết quy định hoặc sao chép GV khác trong năm học sẽ không công nhận DHTĐ.
- Hoạt động chuyên đề, ngoại khóa. Tổ chức theo học kỳ và theo hình thức tổ chức liên tổ (Tổ Hóa chủ trì) - Tổ Hóa phải có kế hoạch hoạt động cụ thể để trình BGH ký duyệt, các tổ còn lại phối hợp thực hiện.
- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn. - GV có kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao trên chuẩn.
- Đạt kết quả tốt trong việc tham gia các đợt tập huấn chuyên môn.
- Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các đợt tập huấn, bồi dưỡng GV.
- Tổ CM kết hợp nhà trường có kế hoạch đưa GV đi học tập nâng cao chuẩn
- Làm và sử dụng ĐDDH; viết SK, NCKHSPƯD. - Thực hiện đầy đủ các tiết thực hành theo phân phối chương trình, chú ý thực hiện tốt việc sử dụng ĐDDH và thí nghiệm biểu diễn.
- Mỗi giáo viên phải có SK hoặc NCKHSPƯD trong năm học là căn cứ để đánh giá thi đua cuối năm.
- Đăng ký thực hiện SK, NCKH từ đầu năm học.
- Tổ chức góp ý SK, NCKHSPƯD của GV để đưa vào trong thực tiễn giảng dạy.
- Phân công GV hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi NCKH (nếu có hs tham gia).
4.  Thanh tra; kiểm tra
- Kiểm tra toàn diện
- Kiểm tra chuyên đề
- Các tổ/nhóm, GV chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan đến thanh tra , kiểm tra. BGH và tổ trưởng CM kết hợp với kiểm tra hoặc kiểm tra toàn diện.
5.  Các chỉ tiêu trọng tâm về chuyên môn    
- Đối với các tổ chuyên môn 100% có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định. - Các tổ tăng cường công tác tự kiểm tra, và tổ chức kiểm tra chéo giữa các tổ.
- Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên - 1 sản phẩm/1tổ, nhóm - Tổ trưởng phân công GV thực hiện.
- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh - 1 GV/bộ môn (theo các môn do sở tổ chức) - BGH, TT-TP, GV thường xuyên dự giờ thăm lớp để nắm tình hình dạy và học, góp ý trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy
- Xây dựng 01 chủ đề dạy học tiêu biểu. 1 chủ đề/bộ môn/học kỳ để nộp Sở. Tổ chuyên môn bàn bạc, thống nhất chủ đề dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
- Xây dựng 01 đề thi (theo cấu trúc đề thi THPT quốc gia năm 2017). - 01 đề thi/môn. (T, V, A)
- 01 bài thi/tổ hợp môn (L, H, Sinh, Sử, Địa, GDCD)
Mỗi GV xây dựng 01 đề, TT tổng hợp và xây dựng đề chung của tổ.
- Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra trắc nghiệm đối với các môn thi trắc nghiệm lần đầu của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. - 01 ngân hàng đề kiểm tra, đề thi trắc nghiệm/1 tổ,nhóm. - GV củng cố tiết dạy thông qua câu hỏi TNKQ.
- Có ít nhất 10 câu hỏi TNKQ/1tiết học, GV gửi TT để tổng hợp.
- Xếp loại đối với GV: - Trên 95% GV giảng dạy được xếp loại khá, giỏi. - BGH, TT tăng cường công tác dự giờ thăm lớp
- Tăng cường công tác sinh hoạt chuyên môn theo hướng có hiệu quả.
- Tăng cường khả năng tự học, phấn đấu của GV.
- Xếp loại HL và HK Đối với HS:
+ Học lực khá, giỏi cả năm
+ Học lực yếu, kém cả năm
+ Hạnh kiểm:
 
 
+ Đạt trên 30%
+ Dưới 10%
+ Trên 90% khá, tốt
Có biện pháp thích hợp cho các đối tượng. Thường xuyên đôn đốc việc học tập của học sinh qua các buổi sinh hoạt. Kết hợp với chủ nhiệm giáo dục ý thức học tập tốt cho các học sinh.
- Thi THPT Quốc gia 2017 Đỗ trên 85%. - Tích cực đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh và dạy học bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức.
- Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu kém.
-   Tham gia các cuộc thi do Sở GDĐT tổ chức
 
- Có hs tham gia và phấn đấu đạt giải
 
 
- TTCM phát động và chọn lựa học sinh tham gia
- BGH thường xuyên kiểm tra việc đôn đốc của TT, GV đối với HS dự thi.
          IV. Lịch hoạt động chuyên môn theo hàng tháng (theo kế hoạch hoạt động của trường về công tác chuyên môn).
          Trên đây Trên đây là kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016-2017. BGH nhà trường đề nghị các tổ trưởng nghiêm túc xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                          
- Sở GDĐT(Phòng GDTrH) (b/c);
- HT, PHT;
- Các Tổ trưởng chuyên môn;
- Đăng website trường;
- Lưu VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Ngô Tấn Lộc

       
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn