::Tổ VĂN PHÒNG::

LÊ QUỐC HUY

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng

Hòa Định Đông, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

LƯƠNG THỊ HOÀNG OANH

 

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Phó Hiệu trưởng

tp Tuy Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

PHAN THỊ ÚT

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Tổ trưởng

Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ NHƯ LINH

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

ĐINH VĂN LĨNH

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

LÊ VĂN NÔNG

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HOA

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

TRẦN THỊ ĐOAN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

VÕ THÚY LÊ

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

HUỲNH HỮU ĐỨC

 

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên