::Tổ VĂN::

ĐẶNG THỊ ĐÀO NGUYÊN

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

Tổ trưởng

tp Tuy Hòa, Phú Yên

 

 

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

BÙI THỊ MINH LUẬN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

BÙI THỤY NIÊN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Phú Sen, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

VÕ THỊ THANH SƯƠNG

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

tp Tuy Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

NGÔ NGỌC THẠCH

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

Hòa Định Đông, Phú  Hòa, Phú Yên