::Tổ Toán::

NGÔ TẤN LỘC

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

Phó Hiệu trưởng

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

01626828289

 

 

LÊ XUÂN HẬU

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

Tổ trưởng

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

LƯU QUỐC BẢO

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Tp Tuy Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

ĐẶNG THỊ KIM NHÂN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

VÕ THỊ NGỌC NHI

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Phó Chủ tịch Công đoàn

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

NGUYỄN QUY PHƯỚC

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

LƯU THỊ THU

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Định Đông, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

DƯƠNG HÙNG VĂN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

Hòa Định Đông, Phú Hòa, Phú Yên