::Tổ SỬ-CD-TD&QP::

LÊ GIÁC HIỂN

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

Tổ trưởng

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

PHAN THỊ HỒNG HOA

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

tt Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

ĐẶNG THỊ THU SƯƠNG

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

tp Tuy Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

NGUYỄN NGỌC VINH

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Chủ tịch Công đoàn

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

LÊ TIỀN VŨ

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

TRẦN SIN ĐA

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Bí thư Đoàn trường

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

PHAN ANH THƠ

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

LÊ THIỆN NGHỸ

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên