::Tổ SINH-ĐỊA::

NGUYỄN LÝ

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

Tổ trưởng

Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

LÊ THỊ BÔNG

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

tt Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

BÙI THỊ HỒNG CHÂU

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

HỒ NHẬT KIỂM

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

tt Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

PHAN THỊ VIÊN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

tp Tuy Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

LÊ HUYỀN TRÂN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

LÊ THIÊN DUẨN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ MỘNG THƯỜNG

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

Phú  Hòa, Phú Yên