::Tổ Lý-CN-Tin::

NGUYỄN HỒI VINH

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

Tổ trưởng

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

BÙI THỊ NGỌC ANH

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Tp Tuy Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

PHẠM NGỌC HỘI

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

tt Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

LÊ THỊ NGỌC THANH TỊNH

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

LƯƠNG TẤN THỊNH

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

tt Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

ĐỖ HỒNG GẤM

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Phó bí thư Đoàn trường

tt Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

tp Tuy Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

NGUYỄN SONG TOÀN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên