::Tổ Hóa::

ĐẶNG THỊ HUYỀN NHUNG

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

Tổ trưởng

Phú Hòa, Phú Yên

 

 

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

TRẦN KIM QUY

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Định Đông, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

NGUYỄN KHẮC TRUNG

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

TRẦN THỊ TRÀ VINH

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên