::Tổ ANH::

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

Tổ trưởng

tt Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

TRẦN THỊ HẠNH

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

PHAN THỊ KIM NHỊ

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

tt Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

LÊ VĂN NGHĨA

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

LƯƠNG PHÚC QUANG

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

LƯƠNG THỊ TƯỜNG VI

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

tp Tuy Hòa, Phú Yên