::BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN::

NGUYỄN NGỌC VINH

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

Chủ tịch Công đoàn

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

VÕ THỊ NGỌC NHI

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

 

Phó chủ tịch Công đoàn

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ NHƯ LINH

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

Thủ quĩ

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

 

BÙI THỊ MINH LUẬN

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

 

Kế toán

Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên

 

 

 

 

 

 

DƯƠNG HÙNG VĂN

Chức vụ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Trình độ chuyên môn:

 

 

 

Ủy ban kiểm tra

Hòa Định Đông, Phú Hòa, Phú Yên