Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Tài liệu đính kèm: Tải về
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số :  02 /KH – TBT

Phú Hòa, ngày 08 tháng 02 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH – SGDĐT, ngày 06/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 Trường THPT Trần Bình Trọng xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
      1. Mục đích:
- Nâng cao trách nhiệm, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị tài liệu lưu trữ. Đồng thời thống nhất trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.
- Tăng cường hoạt động quản lý nhà  nước về công tác văn thư, lưu trữ nhằm phát huy hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ. Đưa công tác văn thư, lưu trữ của trường vào hoạt động nề nếp, khoa học, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước và thực hiện đúng qui định pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức triển khai cụ thể từng nội dung của kế hoạch theo đúng quy trình, quy định.
- Quá trình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, phải đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đảm bảo bí mật Nhà nước, thống nhất và đạt hiệu quả, áp dung công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ.
II. NỘI DUNG :
            1. Công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ:
            - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật lưu trữ và các văn bản qui phạm pháp luật về công tác văn thư lưu trữ bằng các hình thức lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, hội nghị, trên cổng thông tin điện tử, thường xuyên quan tâm tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.
            - Xây dựng chuyên mục Cải cách hành chính trên website của cơ quan, lồng ghép tuyên truyền Luật lưu trữ và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ trên chuyên mục này.
            - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động văn thư, lưu trữ.
            - Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ  văn thư, lưu trữ do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
            - Bố trí chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngành văn thư đảm bảo đúng quy định theo thông tư số 14/2014/TT-BNV, ngày 31/10/2014 của Bộ nội vụ.
            - Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND tỉnh, công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường tiến hành xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, đồng thời rà soát những văn bản đã ban hành về công tác văn thư, lưu trữ không còn phù hợp để chỉnh sửa như sau :
+ Quy chế văn thư, lưu trữ;
+ Danh mục hồ sơ hàng năm của đơn vị;
+ Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của cơ quan;
+ Thực hiện lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ của cơ quan;
+ Qui định về tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan.
- Bố trí kinh phí cho công tác lưu trữ cơ quan năm 2017 theo qui định tại Điều 39 Luật Lưu trữ.
- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư lưu trữ:
+ Soạn thảo và ban hành văn bản bám sát theo hướng dẫn qui định tại Thông tư  số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
+ Việc quản lý văn bản đi và đến: Cập nhật vào sổ, sắp xếp, lưu đầy đủ các văn bản đi và văn bản đến đảm bảo theo đúng qui định và gửi văn bản đi đảm bảo theo đúng thời gian theo yêu cầu.
+ Quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường và các tổ chức, đoàn thể chặt chẽ theo đúng qui định của pháp luật.
2. Quản lý tài liệu lưu trữ tại cơ quan:
- Thực hiện việc lập hồ sơ công việc của các bộ phận, khắc phục tình trạng không lập hồ sơ và có các biện pháp bắt buộc công chức, viên chức phải lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Xem việc tổ chức thực hiện công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan là tiêu chí để đánh giá và bình xét thi đua hằng năm đối với công chức, viên chức.
- Chỉnh lý và hoàn thiện việc xây dựng danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
- Xác định giá trị tài liệu và thực hiện thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng qui định.
- Tăng cường kiểm tra công tác lập hồ sơ công việc theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và qui định UBND tỉnh tại Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 22//10/2013 của UBND Tỉnh về việc lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
            3. Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ :
            Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi, đến và quản lý hồ sơ công việc.
            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
            - Tăng cường công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác văn thư lưu trữ.
- Tự kiểm tra thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan.
            - Các bộ phận chuyên môn của trường thực hiện việc lập hồ sơ công việc và bảo quản, sử dụng, nộp hồ sơ theo qui định.
- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác văn thư, lưu trữ theo qui định tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ.
            Trên đây là Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của trường THPT Trần Bình Trọng, đề nghị các tổ chức, đoàn thể và các bộ phận chuyên môn của trường triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận :                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- VP Sở GDĐT (b/c)                                                                                      (đã ký)   (đã ký)
- HT, PHT;                                                                                               
- Công đoàn, Đoàn TN;                                                                                  Lê Quôc Huy  
- Các bộ phận trong nhà trường;
- Lưu: VT.
 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 103
Tháng 10 : 2.545
Năm 2018 : 37.415