Mẫu hồ sơ đánh giá kết quả BDTX năm 2015-2016 trường THPT Trần Bình Trọng

Tài liệu đính kèm: Tải về
 Nhấn vào đây /uploads/news/2016_09/mau-ho-so-danh-gia-ket-qua-bdtx-nam-hoc-2015-2016.doc để tải về.

TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ:........................................... Độc lâp - Tự do - Hạnh Phúc
 
BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2015-2016
 
Họ và tên giáo viên: .....................................................
Năm sinh: ................................................
Trình độ chuyên môn: ..........................................
Tổ chuyên môn: .......................................................
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: ....................................................
............................................................................................................................................ .
Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban  hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông;
Căn cứ công văn số 748/SGDĐT- GDTXCN ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng dưỡng thường xuyên đối với giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2015-2016;
Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-TBT, ngày 19/10/2015 của trường THPT Trần Bình Trọng về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm học 2015-2016;
Qua đăng ký và tham gia các nội dung bồi dưỡng, bản thân tôi đánh giá công tác bồi dưỡng như sau:
PHẦN I: NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BDTX năm học 2015 2016
1. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
 - Bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh;
- Bồi dưỡng về tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm, sáng tạo trong nhà trường phổ thông.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giáo dục địa phương theo năm học do Sở GDĐT Phú Yên quy định cụ thể theo từng năm học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương, quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch dự án.
2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3) 60 tiết/năm học/giáo viên.
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của cá nhân, tôi đăng ký học ...x... môđun:
- MÔĐUN THPT......: (Phần này GV xem lại kế hoạch tự bồi dưỡng đã đăng ký đầu năm ghi tất cả số môđun, tên mô đun đã đăng ký)
3. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn.
4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
5. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
(đây là những hình thức gợi ý, GV xem những hình thức nào phù hợp thì chọn hoặc bổ sung thêm các hình thức tự bồi dưỡng khác)
PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2015-2016
1. Nội dung bồi dưỡng 1. (30 tiết/ năm)
 GV nêu nhận xét, kiến thức lĩnh hội về  bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của BCH trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Phú Yên, của cấp ủy địa phương...... (Phần này đã được học tập trong hè 2015 cũng như các văn bản, kế hoạch của nhà trường đã được phổ biến trong các cuộc họp HĐ, tổ chuyên môn)
2. Nội dung bồi dưỡng 2. (30 tiết/ năm)
GV nêu kiến thức CM đã được tập huấn, nhà trường triển khai, tổ triển khai có liên quan đến công tác giáo dục
 Ví dụ:
- Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh theo định hướng phát triển năng lực.
- Phát triển chương trình nhà trường phổ thông; nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn theo các chuyên đề;
- Bồi dưỡng CM hè 2015
- Khắc phục hạn chế của CT-SGK hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, HĐGD của các trường phổ thông.
- Xây dựng các chủ đề liên môn trong chương trình và chủ đề liên môn gắn với thực tiễn nhằm phát triển năng lực HS
- Vận dựng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, HĐGD tích cực
- Đổi mới KTĐG KQGD theo định hướng phát triển năng lực HS
- Đổi mới SH chuyên môn của tổ/nhóm thông qua hoạt động nghiên cứu bài học
- Xây dựng chủ đề tích hợp - liên môn của các môn học.
Quy trình biên soạn đề kiểm tra cho phù hợp.
3.Nội dung bồi dưỡng 3. (60 tiết/ năm)
 MÔĐUN THPT (số) .........: (tên môđun....................)
Sau khi nghiên cứu Môđun ..x...: ..............................................................................
......................................................................................................................bản thân tôi tự rút ra được một số nội dung như sau:
* Mục tiêu: (GV nêu lên mục tiêu, yêu cầu của môđun- phần này xem lại kế hoạch của nhà trường đã gởi cho cac tổ chuyên môn.....)
* Thời lượng: (GV nêu số tiết yêu cầu có trong kế hoạch)
* Thời gian bồi dưỡng: (GV nêu khoảng thời gian mình tự bồi dưỡng)
* Hình thức tự bồi dưỡng: (GV có thể nêu một trong các hình thức đã gội ý ở trên)
* Kết quả thu hoạch: (Phần này GV xem nội dung các môđun, nêu nhận xét, nêu phần liên hệ và kết quả thực hiện của bản thân)
(Tương tự GV làm tất cả các môđun đã đăng ký như phần gợi ý trên- Lưu ý phải bám vào kế hoạch và các mô dun đã đăng ký để viết)
 
                  Người viết bản thu hoạch
 
                   
 
 
 
 
  Phê duyệt của tổ chuyên môn               Phê duyệt của hiệu trưởng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
(Phần viết bẵng chữ màu đen GV có thể giống nhau những phần chữ màu đỏ là phầm tự làm của mỗi GV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ:..........                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 
 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2015-2016
I. Sơ yếu lí lịch:
Họ và tên: ........................................................................... Ngày sinh.................................              
Trình độ chuyên môn: ......................................................... Năm vào ngành:......................
Chức vụ:.................................................................................................................................
Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2015-2016:
................................................................................................................................................
II. Phần đánh giá, xếp loại BDTX:
 
TT Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa  
Tự đánh giá
Tổ chuyên môn đánh giá
1 Nội dung 1: Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra (chủ đề 1) 10    
1.1 Phần 1: Tiếp thu kiến thức  và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX 5    
1.2. Phần 2: Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục học năm học 2015-2016 5    
2 Nội dung 2: Đổi mới phương pháp dạy học (chủ đề 3) 10    
2.1 Phần 1: Nhận thức việc đổi  phương pháp dạy học. 5    
2.2 Phần 2: Vận dụng đổi mới phương pháp dạy học vào hoạt động dạy và học năm học 2015-2016. 5    
3 Nội dung 3: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học      
3.1 Môđun THPT...:....(TÊN MÔ ĐUN) 10    
3.1.1 Phần 1: Nhận thức việc XDKH dạy học (có liên quan đến nội dung mô dun.) 5    
3.1.2 Phần 2: Vận dụng nội dung đến công tác dạy học 5    
3.2 Môđun THPT...:....(TÊN MÔ ĐUN) 10    
3.2.1 Phần 1: ......................................................... 5    
3.2.2 Phần 2: ........................................................ 5    
3.3   10    
3.3.1   5    
3.3.2   5    
3.4   10    
3.4.1   5    
3.4.2   5    
  Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX)      
  Xếp loại  :      
         
                                                                                Phú Hòa, ngày     tháng 5 năm 2016.
    BAN GIÁM HIỆU                  TỔ TRƯỞNG                       GIÁO VIÊN                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý :- Tự mỗi GV làm phiếu này vì mỗi người đăng ký mô đun riêng. Đăng ký bao nhiêu mô đun thì làm bấy nhiêu cột hàng ngang(như mẫu) để đánh giá.
          - Mỗi Mô đun đánh giá 2 phần: Tùy vào nội dung của môđun mà ghi phần tiêu đề của mỗi phần cho phù hợp, những phải thể hiện rõ phần 1 làm phần nhận thức của bản thân, Phần 2 là phần kết quả vận dụng.
          - Phiếu này sau khi đánh giá lưu tại tổ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ:..........                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 
 
 

        BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015-2016
 
   
TT Họ tên Điểm ND1 Điểm ND2 Điểm nội dung 3 Điểm TB Xếp loại
Mô đun... Mô đun... Mô đun... Mô đun... Mô đun... Mô đun... Mô đun... Mô đun...    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ:..........                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 
 
 
 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ
 
Tổng số CBQL, GV Số tham gia BDTX Kết quả
Số lượng TL % Số CBQL Số GV G K TB Không hoàn thành KH
SL TL % SL TL % SL TL % SL TL %
                         
            Phú Hòa ngày....... tháng 5 năm 2015
  Người lập
 
          Tổ trưởng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
TỔ…………………………
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Phú Hòa, ngày...... tháng 5 năm 2016
 
BIÊN BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN
 
1. Họ và tên giáo viên được nhận xét, đánh giá:.........................................
Chức vụ:        
Môn dạy(1): ........................................................................................
2. Họ và tên, chức vụ của các thành viên trong tổ:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Cá nhân  báo cáo, nhận xét, đánh giá nội dung:
      a. Nội dung bồi dưỡng 1:
      b. Nội dung bồi dưỡng 2:
      c. Nội dung bồi dưỡng 3: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:
Môđun...(số)....: .....(tên).........
Môđun...(số)....: .....(tên).........
...
4. Điểm tự đánh giá: Bằng số:......................Bằng chữ:.......................................
5. Nhận xét, đánh giá của tổ....................................:
   * Ưu điểm:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
* Khuyết điểm:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
* Đề nghị:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
   * Kết quả đánh giá: Bằng số................Bằng chữ..................................................
 
GV được nhận xét, đánh giá               THƯ KÝ                               TỔ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổ lập biên bản ghi từng thành viên, có góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của từng giáo viên . Mỗi giáo viên lập 3 bộ:  nộp VP lưu hồ sơ 01 bộ; tổ 01 và cá nhân 01 bộ; Mỗi tổ lập 02 biên bản ; nộp VP 01 bản; tổ lưu 01 bản.)

 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CÔNG NHẬN BDTX:
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên:
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX:
Hiệu trưởng  chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).
2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX:
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.
3. Xếp loại kết quả BDTX:
3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
 
 
 
 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 103
Tháng 10 : 2.544
Năm 2018 : 37.414