Kế hoạch tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên Năm học 2016 - 2017

Tài liệu đính kèm: Tải về
Nhấn vào đây/uploads/news/2016_09/kh_gath_gv_2016_-2017_tbt.doc để tải về
 
SỞ GDĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
 
 
 

Số:  16 /KH-TBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

Phú Hòa, ngày 26 tháng 9  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên
Năm học 2016 - 2017

 
 
 

Thực hiện công văn số 763/SGDĐT-GDTrH, ngày 12/9/2016 của Sở GDĐT Phú Yên về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học;
Trường THPT Trần Bình Trọng xây dựng Kế hoạch Tổ chức cuộc thi: Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên năm học 2016 - 2017  như sau:
1. Mục đích của cuộc thi
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trong toàn tỉnh.
2. Nội dung cuộc thi
- Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học/hoạt động giáo dục;
- Thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực;
- Chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học;
- Thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (theo hướng dẫn tại Công văn số  5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014).
3. Đối tượng dự thi
Giáo viên đang công tác tại trường THPT Trần Bình Trọng.
4. Sản phẩm dự thi
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:
          - Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;
          - Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;
          - Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: trích đoạn video ghi một hoạt động dạy học điển hình đã được thực hiện (đoạn video được biên tập, rút gọn, dài không quá 10 phút, thể hiện được diễn biến chính của hoạt động học); ảnh chụp sản phẩm học của học sinh trong các hoạt động học khác của bài học.
5. Hồ sơ dự thi gồm có:
- Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục II);
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);
- Hồ sơ dạy học (trong 01 tệp nén có dung lượng không quá 30MB).
          6. Tiêu chí chấm thi
          a) Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
          b) Nội dung dạy học: Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học/hoạt động giáo dục khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học; Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.
          c) Thang điểm
Nội
dung
 
Tiêu chí
 
Điểm
 
 
1. Kế hoạch và tài liệu dạy học
Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 10
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.  
10
Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.  
10
2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.  
5
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.  
5
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.  
 
5
Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.  
5
3. Hoạt động của học sinh Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.  
10
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.  
10
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.  
10
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  
10
Tổng cng 100
7. Giải thưởng cuộc thi cấp trường
- Ban giám khảo chấm bài để lựa chọn 10 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích.
- Cơ cấu giải thưởng cuộc thi bao gồm:
01 giải Nhất, trị giá 300.000 kèm giấy khen của ban tổ chức
02 giải Nhì, trị giá 250.000 kèm giấy khen của ban tổ chức
03 giải Ba, trị giá 200.000 kèm giấy khen của ban tổ chức
04 giải khuyến khích, trị giá 150.000 kèm giấy khen của ban tổ chức
8. Kinh phí: Thực hiện theo các văn bản hiện hành và quy chế chi tiêu nội.
9. Tổ chức cuộc thi
- Trường THPT Trần Bình Trọng thành lập Ban tổ chức cuộc thi và phát động cuộc thi tới toàn thể giáo viên của trường;
- Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện và gửi hồ sơ dự thi về Ban tổ chức (Trưởng ban: Thầy Ngô Tấn Lộc – Phó Hiệu trưởng). Mỗi giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi;
- Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm đôn đốc giáo viên việc thực hiện kế hoạch:
+ Thời gian giáo viên đăng ký: từ 26/9/2016 đến 03/10/2016 (tổ trưởng tổng hợp và gửi danh sách giáo viên tham dự thi cho Thầy Lộc, trước 06/10/2016).
+ Tổ trưởng thu và nộp sản phẩm dự thi của giáo viên cho Thầy Lộc, chậm nhất vào ngày 10/01/2017.
- Trường tổ chức chấm ngày 12/01/2017; Ban giám khảo cuộc thi chấm sơ khảo để lựa chọn 10 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Toàn bộ hồ sơ đoạt giải được nộp về Sở GDĐT Phú Yên tham dự vòng thi cấp tỉnh Trước ngày 20/01/2017; Nếu đạt giải cuộc thi cấp tỉnh sẽ dự thi cấp toàn quốc.
Các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng  mắc cần báo cáo kịp thời với Ban tổ chức để được giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                          
- Sở GDĐT(Phòng GDTrH) (b/c);
- HT, PHT;
- TT-TP, GV (thực hiện);
- Niêm yết, đăng website trường;
- Lưu VT.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Ngô Tấn Lộc
 

Phụ lục II

Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi

(Kèm theo Công văn số 763/SGDĐT-GDTrH, ngày 12 tháng 9 năm 2016)
 
 
-   Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố:.....................................................
 
-   Tên bài học:………………………………….............……………….....
 
-   Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS):...............................
 
-   Trường: ....................................................................................................
 
-   Địa chỉ:.....................................................................................................
 
Điện thoại:...............................; Email:............................................
 
-   Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 02 giáo viên):
 
1.   Họ và tên................................................................................................
 
Ngày sinh...................................       Môn :...................................
 
Điện thoại:...........................; Email:................................................
 
2.   Họ và tên.................................................................................................
 
Ngày sinh...................................       Môn :..............................................
 
                   Điện thoại:...........................; Email:..................................................
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ lục III

Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên

(Kèm theo Công văn số 763/SGDĐT-GDTrH ngày 12  tháng 9 năm 2016)

 

1. Tên bài học

2. Mục tiêu bài học

-   Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong dự án dạy học này.
-    Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để  giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.

3. Đối tượng dạy học của dự án

Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.

4. Ý nghĩa của dự án

          Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.

          5. Thiết bị dạy học, học liệu

          Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
          Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của bài học.

          6. Tiến trình dạy học

          Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
          7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
          Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
          8. Các sản phẩm của học sinh

          Mô tả các sản phẩm học tập của học sinh qua bài học
                                    
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 103
Tháng 10 : 2.545
Năm 2018 : 37.415